האם יש צורך במינוי רב לקהילה?

לכאורה בימינו התפקיד מיותר, שכן בשאלות ההלכתיות שעולות, ניתן לפנות לרבנים דרך הטלפון או המחשב?הרב רימון משיב.

הרב יוסף צבי רימון , כ"ג בחשון תשע"ג

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון
אתר ישיבת הר עציון

התורה (דברים טז,יח) מצווה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".

מערכת המשפט נתפסת בדרך כלל כמי שאמורה לטפל בסכסוכים ממוניים בין אדם לחברו. אך הרמב"ם (ספר המצוות, עשה קעו) הרחיב את תחום אחריותה והכניס תחתיו את האחריות על קיום התורה והמצוות כולן: שצונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה... ויצוו לעשות הטוב ויזהירו מן הרע ויעמידו הגדרים על העובר...

תפקיד זה של השופט מזכיר לנו מאד את תפקידו של רב הקהילה כיום. מי שמקשר בין הדברים באופן מפורש הוא בעל ספר החינוך (מצוות תצא), הפותח בציטוט דברי הרמב"ם, ומוסיף: ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו [דיינים] סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם, שיהיה להם כח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה בעיניהם, בממון או אפילו בגוף, על עשית מצוות התורה... וישתדלו תמיד בתועלת חבריהם הסמוכים עליהם ללמדם דרך האמת ולתת שלום בכל כחם ביניהם...

כך גם פסק האדמו"ר מבוטשאטש בחיבורו כסף הקדשים (חושן משפט א,א), ומכאן שמוטלת מצוה על כל קהילה וקהילה בכל זמן ועת, למנות לעצמם רב.

מדוע לא נסתפק בכך שכל אחד בקהילה יקיים את "עשה לך רב" (אבות א,ו) ברמה האישית?

כמה תשובות בדבר:

א. ייתכן שלחלק גדול מהאנשים בקהילה יש כתובת הלכתית, אך עלינו לדאוג לכולם, ולוודא שלא יימצא אפילו אדם אחד בקהילה ללא כתובת.

ב. יש הדרכות הלכתיות שפחות מוכרות, וגם האנשים שיש להם את מי לשאול, לא מודעים לכך שיש כאן שאלה הלכתית.

ג. בעוד ש"שעשה לך רב" מתייחס לאדם הפרטי, תפקיד רב הקהילה היא להוביל את כלל הציבור. בכדי להוציא לפועל את הכוחות השונים הקיימים בקהילה בצורה המיטבית, נדרשת דמות תורנית ורוחנית המכירה לעומק את מגוון הנפשות הנמצאות במקום. מתוך כך הוא יודע לנהל ולנווט את הקהילה כולה, הן בציר של "בין אדם למקום", והן בציר של "בין אדם לחבירו".

ד. בקהילות שיש בהן ילדים, ישנה חשיבות מיוחדת נוספת לדמות הרב שאליה יתחברו הילדים. דבר זה עשוי בע"ה לתת את אותותיו למשך כל חייהם.

לסיכום: כל קהילה צריכה לעשות מאמץ שיהיה לה רב, שיידע לרומם ולמנף את הקהילה כולה, ולתת מענה מתאים לכל פרט ופרט.