שמירת הסביבה בתקופת בחירות

הרב יהודה הלוי עמיחי , כ"ג בחשון תשע"ג

יהדות עושים סוף. מודעות
עושים סוף. מודעות
צילום: ערוץ 7

בכל תקופת בחירות אנו נפגשים ברחובות ה'מעוטרים' במודעות ענק, שלטי חוצות, כתובות גרפיטי ועוד, הקוראים לאזרח לבחור במפלגה זו או אחרת.

ודאי שאין איסור לתלות מודעות בשטחי הפרסום המאושרים. השאלה הנשאלת היא לגבי תליית מודעות ברשות הרבים או ברשות היחיד ללא רשות; או הדבקתן במקומות שאינם מיועדים לכך. האם אדם העושה כן נחשב ל'מזיק', ועליו לשלם את הנזק?

הדבקת מודעות ללא רשות

הגורם לחברו להוציא הוצאות בגלל מעשיו, חייב לשלם לו את הנזק. אמנם אין בהדבקת מודעות נזק כפי שיש במקרה ששובר או מקלקל, אבל אין להתכחש לעובדה שנעשה נזק לקיר שעליו הודבקו המודעות, כי כדי להשתמש בקיר כדרך בני אדם יהיה צורך לנקותו ולשפשפו היטב. לכן חייב המדביק לשלם את דמי הניקוי או הנזק שנגרם כתוצאה מכך.

על כן, פשוט שאין להדביק מודעות על כותלי חברו, וקל וחומר שאם מצייר בחצר חברו כתובת גרפיטי (שפוגעת בקיר והסרתה קשה), הרי זה מזיק גמור.

יש להדגיש כי אין הבדל אם אדם הזיק קיר של אדם בודד או שהזיק קיר המשותף לכמה דיירים. אמנם אם האדם תלה את המודעות בצורה שניתן להסירן בקלות, פטור הוא מתשלום הנזק, ואינו נקרא אדם המזיק.

נראה שגם אדם התולה מודעות במקום שאינו מיועד לכך, אך רגילים לתלות בו מודעות, ובעל המקום אינו מוחה על כך, איננו נקרא אדם המזיק. יש לציין שהדבקת מודעות על רכוש הציבור אסורה, ואדרבה, נראה שעונש על נזק לרבים חמור יותר.

סמכותה של הרשות המקומית

בשולחן ערוך (רלא) נכתב, "רשאים בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו ולהתנות ביניהם שכל מי שיעבור קונסים אותו כך וכך". על כן נראה שיש לקיים את תקנות הרשות המקומית בנוגע לתליית מודעות, והסמכות בידי הרשות המקומית לקנוס את מי שעובר על תקנות אלו.

הסרת מודעות אם תלה אדם מודעה בחצר חברו ללא רשותו, רשאי בעל הבית להסיר את המודעה. אדם שתלה מודעה כדין, אסור לבעל הבית או לדיירי הבניין להסירה, מכיוון שהתולה שילם על תלייתם. אם נתלו מודעות שאין בהם נזק לרכוש משום שקל להסירן, כגון שנתלו באזיקונים, אלא שנתלו במקום שאסור לתלותן לפי תקנות הרשות המקומית; יכולה הרשות המקומית להסיר את השלטים. יש להסתפק האם אדם שאיננו ממונה מטעם הרשות המקומית יכול להסיר את המודעות הללו. עם זאת, ודאי שאדם שהסיר את המודעות, לא יתחייב על כך.

סיכום אסור להדביק מודעות על קירות השייכים ליחיד או לציבור, והעושה כן נחשב לאדם המזיק, ועליו לשלם את הנזק. אסור לתלות מודעות אפילו אם אינו מדביקן על קירות השייכים ליחיד או לציבור, אבל העושה כן איננו 'מזיק'. במקום שתקנת הציבור (חוקי עזר וכדומה) אוסרת לתלות מודעות, העובר על התקנה חייב לשלם קנסות על פי מה שתוקן. התולה מודעה ברשות חברו ללא היתר ממנו – יכול חברו להסיר את המודעה.

התולה מודעה כדין במקום שמותר לו, אסור להסיר מודעתו, והמסיר אותה חייב לשלם למפרסם את הנזק הכספי הישיר שנגרם לו. התולה מודעה כנגד תקנות הרשות המקומית, הממונים מטעמה יכולים להסירה, אבל ספק האם מי שאינו ממונה מטעמה יכול לעשות כן.