מבחן האדם והאומה

העבדות היחידה שהתורה התירה היא זמנית לשש שנים, ותפקידה המרכזי היא לשקם את העבד, כמין מחנה שיקום זמני ולא כדרך חיים.

הרב יצחק בן יוסף , י"ט בטבת תשע"ג

יהדות יש עדיין מה למצוא בין ומתחת הפרמידות
יש עדיין מה למצוא בין ומתחת הפרמידות
צילום: אתר ישיבה

לעיתים  האדםמוצא את עצמו שייסורים עוברים עליו , או בחיי האומה כיצד האדם צריך לבחון ולהביטלנוכח הקשיים והאתגרים נדלה ולו במעט מספר שמות שהננו מתחילים בקריאתו בשבת זו.

ספר שמות הינו ספרהגלות והגאולה. בספר שמות בני ישראל הופכים לעם בגלות מצרים, בהיותם במחנה כפייהשל עבדות.

חז"ל מביאיםהסברים בעלי אופי חינוכי מיוחד אשר מלמד אותנו לדורות- השאלה היא פשוטה: מדוע עםישראל עבר כזו עבדות ושעבוד במצרים?

כאשר היסטוריוניםשואלים שאלה כזו, בדרך כלל התשובה תהיה כרוכה בהסברים מדיניים, כלכליים ודתיים,בכל ההיבטים של הסוגיה המדוברת.

לעומת זאת, כאשרחז"ל שואלים שאלה כזו, לא שואלים לסיבת רדיפת השלטונות את עם ישראל, אלאלטעמן של הרדיפות.

נביא לכך שני הסבריםשונים שהתייחסו לנושא:

הנצי"ב הסביר את הגלות והשעבוד כעונש על חטא מסוים, כאשר החטא הואהרצון להתבולל. עם ישראל ירד למצרים מפני הרעב כתיירים בלבד, 'לָגוּר בָּאָרֶץ'.רק לאחר מכן הם החלו להיאחז בארץ גושן- 'וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ'. בהמשך הם מתיישביםבכל מצרים כתושבים קבועים עד ש'וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם'- לא רק בארץ גושן, אלאבכל מצרים. זאת סיבת השנאה של המצרים. כל עם שמגיע למדינה אחרת, אך טבעי הואשיתערה בחברה ובתרבות על מנת להתאקלם שם, אך לא כן היהודים- רק אם הם יהיומובדלים, הם יזכו לאהבה והכרה. הנצי"ב טוען כי זו הסיבה שנאמר [1]"שבכלדור ודור עומדים עלינו לכלותינו"- משום שאין עם ישראל רוצה להיות נבדלמהאומות, הוא נבדל מפני השנאה של העמים האחרים. זאת מפני שעם ישראל צריכים להיותנבדלים- [2]"וַיִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בֶּטַח בָּדָד",ישראל צריכים לשכון בדד[3]!

יש המפרשים כי הסבל של עם ישראלאינו בגדר עונש, אלא בגדר של חינוך- מובא במדרש שמות רבה[4] עלהפסוק [5]"חוֹשֵׂךְשִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְנוֹ, וְאֹהֲבוֹ שִׁחֲרוֹ מוּסָר". דוגמא לכך היא דודהמלך, אשר לא הוכיח את אבשלום בנו כל ימיו, ולכן בסופו של דבר ביקש אבשלום להרוגאת דוד, לרדוף אותו בעודו בורח יחף, ולגרום למלחמת אחים שנהרגו בה אלפים מישראל.הקב"ה אוהב אותנו, ולכן הוא מטיל עלינו ייסורים. תפקידם של הייסורים הוא לזכךאותנו, ולעשות אותנו טהורים יותר. עם שנבנה על קושי, על שעבוד- נבנה לעם אנושייותר.

הסופר חיים הזז[6]נתן לכך ביטוי, שהגלות יש בה ערך חינוכי מזקק מאנוכיות, היא גורמת לאדם רחמנותוחמלה על הזולת- "כל מידות טובות נטלו האומות מידיהם של ישראל פרט למידה אחתוזו גלות... ולא היא של כיעור וגנאי בלבד, אלא עוד של מעלה ושבח... וכביכול גדולהגלות שהיא שלישית למעמד הר סיני ולישיבת ארץ ישראל".

ברוח דברים אלה נכתבומצוות רבות בתורה הנותנות טעם בנושא זה. מדוע לא לצער גר? [7]"כִּיגֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם". מדוע יש לתת לעבדים לנוח בשבת? [8]"וְזָכַרְתָּכִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם".

מדוגמאות אלה ניתןללמוד שהיווצרות האומה במצרים תחת שעבוד קשה ומפרך נוטע בהם הבנה עמוקה לאנושיות,כאשר יהיו עם בן חורין.

עבדות מצרים השפיעהעלינו רבות. במשך דורות רבים, עם ישראל לא החזיקו עבדים, בשונה משאר העמים, כדוגמתהרומאים שאצלם היו עבדים רבים[9].

העבדות היחידה שהתורההתירה היא זמנית לשש שנים, ותפקידה המרכזי היא לשקם את העבד, כמין מחנה שיקום זמניולא כדרך חיים. אף בתקופת שיבת ציון במאה האחרונה רבים מהיהודים באו ממדינותבאירופה ומארצות ערב, בהן לא היה שום מעמד לאדם, פרט לשלטון, וכמובן לא נשמרו בהןזכויות אדם. לעומת מדינת אלה, מדינת ישראל נבנית כמדינה השואפת לרווחה ולזכויותאדם ונושאים אלו עולים לדיון ציבורי מידי יום. מניין לנו דבר זה? הרי לא הורגלנולמדיניות רווחה כמעט בשום מדינה שממנה באנו? הדבר טבוע בנו כיהודים עוד  מעת צאתנו ממצרים, מאז שסבלנו כעבדים, אנורוצים מדינה בעלת אופי אנושי של חסד ורחמים כלפי העם וצרכיו, לראות לנגד עיננוולעזור לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע ועזרה.


[1] מתוך ההגדה של פסח.

[2] דברים ל"ג, כ"ח.

[3] לכן על פי הסבריו הנצי"בתמך בתנועה הציונית ובתהליך שיבת ציון. על מנת לשמר את התרבות היהודית נדרש שעםישראל יחיה בארצו ויחזיק במדינה משלו.

[4]  שמות רבה א', א'.

[5]  משלי י"ג, כ"ד.

[6]  "רחיים שבורים", הוצאת עם עובד, עמ'162.

[7]  שמות כ"ב, כ'.

[8]  דברים ה', י"ד.