האם מותר לאישה לשאת כלי נשק?

במקומות בהם ישנה סכנה או חשש להתנכלויות מצד גורמים עוינים וודאי ניתן גם לנשים לשאת כלי נשק על מנת להגן על עצמן.

הרב יוסף צבי רימון , י"ג בשבט תשע"ג

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון
אתר ישיבת הר עציון

מן הציווי "לא יהיה כלי גבר על אשה" למדו חכמים שאין לאישה לשאת כלי נשק:

תניא, ר' אליעזר בן יעקב אומר, מניין שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה ת"ל: "לא יהיה כלי גבר על אשה" (נזיר נט,א).

נראה שכדברי ראב"י פירש גם תרגום אונקלוס: "לא יהי תיקון זין דגבר על אתתא"(=לא יהיה כלי נשק של גבר על אישה).

מהו טעם האיסור? כאמור לעיל, רבי אליעזר בן יעקב סובר שקיים איסור עצמי שאישה תתלבש, ותתקשט בצורה האופיינית לגבר, ולהיפך. מטעם זה פירש תרגום יונתן על הפסוק "ידה ליתד תשלחנה" (שופטים ה,כו) את הסיבה לכך שיעל אשת חבר הקיני הרגה את סיסרא ביתד האוהל ולא בכלי נשק מקובל. היא עשתה זאת בגלל הציווי "לא יהיה כלי גבר על אשה".

כך גם פסק רמב"ם (עבודה זרה יב,י) ובעקבותיו השו"ע (קפב,ה): לא תעדה אשה עדי איש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו (ממלבושי האיש לפי מנהג המקום ההוא). ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונים במקום שאין לובשין אותם אלא נשים.

אמנם מצאנו סייג לאיסור זה בדברי הב"ח המובאים בט"ז (ס"ק ד) ובש"ך (ס"ק ז), שבמידה וסיבת לבישת בגדים אלה היא כדי להגן מפני קור או חום, הדבר מותר, משום שהאיסור הוא "להתדמות לאשה לנוי ולקישוט" (לשון הש"ך).

לכאורה, לאור דברים אלה, ניתן היה בנקל להתיר לנשים לשאת נשק למטרות הגנה עצמית, שכן המניע כאן איננו התדמות לגבר.

אלא שכאשר נשאל הרב משה פיינשטיין על נושא זה (שו"ת 'אגרות משה' או"ח ד,עה) הגדיר שבדין 'לא ילבש' יש לחלק בין איסור לבישת בגדי המגדר השני ושאר ענייני קישוט, לבין נשיאת כלי נשק ויציאה למלחמה המאפיינים בייחוד גברים, שזהו איסור עצמאי שאיננו תלוי בעניינים האחרים, על אף ששניהם נלמדים מאותו פסוק (לדוגמא: מטעם זה מובא בתרגום יהונתן על התורה שאסור לאישה להניח ציצית ותפילין בהיותם לבושי גבר מובהקים).
 
עם זאת, פסק הרב פיינשטיין שבמקומות בהם ישנה סכנה או חשש להתנכלויות מצד גורמים עוינים וודאי ניתן גם לנשים לשאת כלי נשק על מנת להגן על עצמן:

במקומות שקרוב להערביים הרוצחים שאין יראין מהממשלה, כמעשים בכל יום, מותרות הנשים לישא כלי זין, לא רק להצלה מהריגה ממש, אלא אף להינצל מהכאות בעלמא...