ויעקב הלך לדרכו

הרב מרדכי צבי , ט' באייר תשע"ג

יהדות הרב יעקב יוסף
הרב יעקב יוסף
ערוץ 7

דודי ירד לגנו ... ללקוט שושנים/ נלקח מאתנו אחד הרבנים הגאונים/ ניטל הנזר ונפלה העטרת/ בספירת המקבילה לתפארת שבתפארת/ נאסף אל עמו איש בעל שיעור קומה ודמות הוד הדר ותפארת/ וכבר שנינו מיתת צדיקים על הדור מכפרת/ נלקח מאתנו איש אשכולות דגול מרבבה / שאחרי מטתו צעדו אבלים יותר מעשר רבבה/ נר מאיר ומיוחד דעך וכבה/ בוצינא קדישא/ חסידא ופרישא/ כל ימיו בקדושה/

מי יעמוד בסוד השם / אדם שמסר עצמו על לימוד תורת ה'/ אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם/ לא נותר לנו אלא ללכת בדרכיהם/ כל כולו לימוד תורה / וכבר אמרו חכמינו שבשביל כאלה העולם נברא/ אלו החכמים שעליהם העולם עומד/ תורתו שגורה בפיו ויום ולילה יושב ולומד/ לא החזיק טובה לעצמו/ ובכל אשר הלך ספר תורה היה עמו/ ראה הקב"ה שמועטים הצדיקים עמד ושתלן בכל דור ודור/ בפטירת רבי יעקב אכן נתמעט הזהר וכהה האור/

תורת ה' היתה חפצו משחר נעוריו / ובה היו כל מעייניו/ מעשה אבותיו וסימן לבנים שיבואו אחריו/ קשה הכתיבה והיד רועדת/ העינים מצטעפות והדמעה יורדת/ על האי גברא רבא שנלקח מעימנו/ והשאיר חלל גדול בעמנו/ הי עניו אי חסיד מתלמידיו של הלל/ לא פסק פומיא מגירסא שבחה ודברי הלל/
כל כולו תורה וכל כולו מעשים טובים/ האיר פנים לכל בני העם כפשוטים כחשובים/ ולא ניכר שוע בפני דל /את שיעוריו מסר בתמידות ולא חדל/ בטוב טעם ודעת ובמתק שפתיים


על פניו יראת השם תמיד חפפה / אפילו כשחלה הלך בקומה זקופה/ בכוחות על אנושיים המשיך את השיעור/ כי לימוד התורה הוא אחד מהדברים שאין להם שיעור/ כמו יעקב אבינו היתה מטתו שלימה אמר בנו המספיד/ משנתו היתה ברורה ועל כבודו לא הקפיד/ העמיד תלמידים רבים וראה ארבעה דורות/ ואת כל האדם קבל בסבר פנים יפות והדורות/

בדברי ימי ישראל הוא רשם דפי זהב / האיש שללמד ולימד תורה ואת כל אדם אהב/ חביבה היתה עליו ישיבת בית המדרש ובית הכנסת/ ממושב חשוב במפלגה ובכנסת/ האיש שכתת רגליו משכונה לשכונה / ללמד דברי תורה מדרש, גמרא ומשנה/ מה נאמר ומה נדבר על רבי יעקב /איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב/ שקראו רבו לעולם שכולו טוב/ 

כל כולו תורה וכל כולו מעשים טובים/ האיר פנים לכל בני העם כפשוטים כחשובים/ ולא ניכר שוע בפני דל /את שיעוריו מסר בתמידות ולא חדל/ בטוב טעם ודעת ובמתק שפתיים/ העביר את שיעוריו לתושבי ירושלים/ שעבורו התפללו ליושב בשמים/ עד הרגע האחרון עמד על משמרתו / עד אשר ניטל הדיבר והחזיר ליוצרו את נשמתו/

התייצב נא רבי יעקב ושא תפילה לפני בורא עולמים/שבעת הצרה ליעקב ירחם עלינו ממרומים/ היה מליץ יושר עלינו שה' יצילנו מהרשעים אשר על עמינו רעה זוממים/ וא-ל שדי יתן לנו רחמים/ ולמשפחה החשובה ולאביך הדגול נוכל לבטא ניחומים/ וילמדו גדולים וחכמים מתורתך וממעשיך / ובעוד שפתיך דובבות במקום מנוחתך/ לקץ הימים תקום לגורלך/ ועד אשר רחמי ה' ממעונו יעורו/ דברי תורתך ,אמונתך, את דרכנו יאירו/

אמן כן יהי רצון.