לא לרכוש מניות מחברה מחללת שבת

מהי מידת אחריותם של בעלי מניות בחברה לאיסורים עליהם עוברת החברה?

הרב שלמה אישון , כ"ב באייר תשע"ג

הרב אישון בכנס מכון כת"ר
הרב אישון בכנס מכון כת"ר
צילום: מירי צחי

החזקת מניות בחברה העוברת על איסורים שונים כדוגמת חילול שבת, ריבית, אונאת הלקוחות ועוד, עלולה להיות בעייתית מכמה בחינות.

אחת הבעיות הינה איסור "לפני עיוור לא תתן מכשול". אמנם איסור זה נוהג מהתורה רק במצבים בהם עובר העבירה לא יכול היה לעשותה בלא הסיוע (מסכת עבודה זרה ו,ב), ומכאן שיש להבחין בין השקעה בסכום נכבד, המאפשרת את המשך קיומה של החברה, לבין השקעה בסכום נמוך יחסית, שאין בו בכדי להשפיע על קיום החברה.

עם זאת, יש מקום לאסור גם השקעה בסכום נמוך על פי שיטת המשנה למלך (הלכות מלווה ולווה ד,ב) הסובר שהעובדה שניתן היה להגיע אל האיסור על ידי יהודי אחר, שגם הוא היה עובר על איסור של "לפני עיוור", אינה מבטלת את האיסור מהיהודי שסייע בפועל לעבירה. ואכן כתב לנו הרב יעקב אריאל שליט"א, כי יש מקום לדון ברכישת מניות בחברה גם משום לפני עיוור, משום שרכישת המניות מאפשרת לחברה להרחיב את פעילותה. הרב אריאל מוסיף כי נראה שמצוות "זכור את יום השבת לקדשו", מחייבת כל אדם מישראל לתכנן את עסקיו גם בימות החול שלא יביאו לחילול שבת.

איסור נוסף העלול להיות כרוך בהחזקת המניות הוא איסור "מסייע ידי עוברי עבירה". בשונה מאיסור "לפני עיוור", איסור מסייע קיים גם בנסיבות בהן האדם יכול לעבור את העבירה בלא הסיוע. איסור זה הוא איסור דרבנן הנובע מחובתו של יהודי להפריש את חבירו מאיסור. (תוספות שבת ג,א ד"ה בבא)

יש הסוברים שכל בעל מניה שיש לו זכות הצבעה, נחשב על פי ההלכה כשותף בחברה וממילא הוא שותף גם באיסורים הנעשים על ידה. (שו"ת מנחת יצחק ג,א, וכן היא דעת הבד"ץ כיום). לעומתם יש המבחינים בין המחזיק מניות בסכום זניח יחסית, שאף שבאופן תיאורטי יש לו זכות הצבעה, היות שבפועל אינו מנצלה - אינו נחשב כשותף, לבין המחזיק מניות בכמות שיש בה בכדי להשפיע על החלטות החברה – הנחשב כשותף. (שו"ת אגרות משה אבה"ע א,ז).

עוד יש לדון מצד איסור הנאה מחילול שבת, אך מעבר לפן ההלכתי, הקפדה על רכישת מניות מחברות המתנהלות על פי ההלכה תומכת ומחזקת אותן ומשפיעה באופן חשוב על צביונה של מדינת ישראל. לכן, ראוי שלא לרכוש מניות מחברות שפעילותן העיקרית (כגון ייצור ושיווק) נעשית תוך חילול שבת.

(מתוך העלון 'שבת בשבתו')