שינוי השם לבעל תשובה

האם בעל תשובה צריך לשנות את שמו ומה משמעו של שינוי השם?

הרב רא"ם הכהן , י"ד באלול תשע"ג

הרב ראם הכהן
הרב ראם הכהן
שלומי שלמוני

בגמ' במסכת ראש השנה (טז,ב) מובאים דברי רבי יצחק: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה". באופן פשוט הגמרא לא עוסקת בענייני תשובה באופן כללי אלא רק בהתמודדות עם גזר דין שנגזר על האדם.

תפקידם של שלושת המרכיבים האחרים נראה פשוט. אולם ביחס לתפקידו של שינוי השם מצינו שתי גישות בראשונים.

שינוי השם – שינוי המזל

 

הריטב"א (בר"ה) מבאר: שמשנה את שמו, שאינו בעל העבירות, כדי שלא יזכירוהו לרעה. ובר מהכי דבטיל ונפיק מאיצטגנינות דיליה, כדרך שאמר באברהם.

דברי הריטב"א תלויים בדיון שמופיע במסכת שבת (קנו,א) ובו נחלקו האמוראים האם "יש מזל לישראל", כלומר האם למצב הכוכבים יש השפעה על יהודים. "רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל". בהמשך מסבירה הגמרא כי רבי יוחנן למד את שיטתו מפסוק בירמיה (י,ב). רב יהודה בשם רב אף הוא סובר שאין מזל והוא תולה את דבריו במדרש שלפיו אמר אברהם לקב"ה "נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן" ועל כך השיב לו הקב"ה "צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל".

אף על פי שהקב"ה שינה את שמם של אברהם ושרה, באופן פשוט נראה שדברי הגמרא הם שהקב"ה הבהיר לאברהם שלא שינוי השם משנה את מזלו אלא רק החלטת הבורא. לעומת זאת, מדברי הריטב"א נראה שיש קשר בין שינוי שם ובין יציאה מאיצטנגנינות ושינוי המזל. נראה שמקור דבריו הוא במדרש (פסיקתא דרב כהנא כח,ג; קהלת רבה ה,א) שמקביל במידה רבה לגמרא בראש השנה שממנה נראה ששינוי השם אינו חלק מהתשובה אלא פעולה המשפיעה על המזל: "דאמר ר' יודן בשם רבי אליעזר ג' דברים מבטלין גזירות רעות ואלו הן תפלה צדקה תשובה ושלשתן בפסוק אחד.... ר' חייא ור' יוסי אומר אף שינוי השם ושינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום... שינוי השם מאברהם אבינו שנאמר 'ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם' אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה יולדת שרה יולדת". פשט המדרש כדברי הריטב"א ששינוי השם מצד עצמו הוא הגורם לשינוי הדין, ועל פי הריטב"א בגלל שינוי המזל (ועל פי זה יש להבין "צא מאצטגנינות" שבגמרא בשבת לא כהפסקת האמונה באסטרולוגיה אלא כהחלפה של המצב האסטרולוגי הנוכחי).

שינוי השם – מדרכי התשובה

בניגוד לנ"ל, הרמב"ם בהלכות תשובה (ב,ד) העתיק את כל הדרכים שמונה הגמרא וראה בהן דרכי תשובה: מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח.

כלומר, שינוי השם כאן הוא חלק מהתהליך הנפשי והרוחני של האדם שמלמד את עצמו ואת סביבתו כי הוא השתנה. הדבר עולה בקנה אחד עם הבחנתו של הלחם משנה (על אתר) כי לשיטת הרמב"ם יש צורך בכל דרכי התשובה יחד ואילו מדברי הגמרא משמע שבכל אחת מהפעולות כח לקרוע גזר דינו של אדם. נראה כי השינוי נובע מהדגש של הרמב"ם על התהליך הנפשי של התשובה, וראייתו את הפעולות האלו כנדבכים בתהליך הזה.

מעבר להבנת הגמרא כמתייחסת לתשובה, דברי הרמב"ם נובעים גם משלילתו את הרעיון של השפעת הכוכבים, כמבואר באגרת תימן (מהדורת שילת, קמה): "ואולם מה שראיתיך נוטה אליו מעניין הכוכבים והדבוקים שהיו ושעתידים להיות כל זה הוא עניין שראוי שתסירהו מדעתך. .. מפני שהם עניינים אין אמת בהם כלל אצל החכמים השלמים ואפילו אשר אין להם דת כל שכן בעלי הדת" וכן במורה נבוכים (ג,לז) ובהלכות ע"ז (יא,טז).

כשיטת הרמב"ם הלך גם הר"ן (ר"ה) שביאר:"דשנוי השם גורם לו לעשות תשובה שיאמר בלבו איני אותו האיש שהייתי קודם לכן וצריך אני לתקן מעשי".

בדומה להבנת הרמב"ם אפשר להביא גם את האופן שבו פירש רבי משה דוד וואלי, מבית מדרשו של הרמח"ל, את המנהג להחליף שם לחולה (רמ"א יו"ד שלה,י). רמ"ד הקשה מפני מה הקב"ה שב וקרא ליעקב ישראל, לאחר שהמלאך כבר עשה זאת? ותשובתו היא ששינוי השם, כמו שינוי גזר הדין, הוא באמת רק בידי הקב"ה, ולשן שינוי השם לחולה: "יכול להועיל הרבה מאד לפי שהוא שינוי השם עשוי דרך תפלה והכנעה גדולה, ויש תקוה שיסכימו מן השמים בזכות התפילה וההכנעה והצדקה".