לימוד הורים וילדים

הרב ברוך אפרתי מציג שאלות על פרשת השבוע וגם את התשובות.

הרב ברוך אפרתי , ט"ו באלול תשע"ג

שאלות-

1. התורה מצווה אותנו את מצוות ביכורים- "וְלָקַחְתָ מֵרֵאשִׁית כָל פְרי הָאֲדָמָה ... וְשַמְתָ בַטֶּנֶּא וְהָלַכְתָ אֶּל הַמָקוֹם אֲשֶּר יבְחַר ד' אֱלֹקיךָ לְשַכֵן שְמוֹ שָם".

תארו כיצד מפרישים ביכורים ומעלים למקדש.

2. מהו 'טנא' ?

3. מדוע חשוב לד' שנביא לו ביכורים ? הרי הוא לא אוכל ולא שותה ?

4. התורה מתארת את בחירת ד' בנו – " וּלְתִתְךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הַגּוֹיםִ אֲשֶר עָּשָּה". האם אנחנו רוצים לשלוט בגויים ? מה
הכוונה 'להיות עליון על הגויים' ?

5. בכניסה לארץ, במעמד הר גריזים והר עיבל, עם ישראל הכריז מי ארור ומי מבורך. בין היתר הכריזו – "אָרוּר מַקְלֶּה אָבִיו וְאִמוֹ". מה הכוונה 'מקלה' ? ומדוע זה חמור כל כך?

6. "אָרוּר מַשְגֶּה עִוֵּר בַדָּרֶךְ" – איזו עבירה ישנה כאן?

7. "אָרוּר מַ כֵּה רֵּעֵּהוּ בַסָּתֶר" – איזו עבירה דומה לדעתכם למי שמכה את רעהו בסתר ?

8. "בָּרוּךְ אַתָּה בָּעִיר וּבָּרוּךְ אַתָּה בַשָּדֶה" – מדוע צריך ברכה מיוחדת מד' לעיר, וברכה מיוחדת לשדה ?

9. אם נמרוד בד', אחת הקללות היא – "ישִָּא ד' עָּלֶיךָ גּוֹי מֵּרָּחוֹק, מִקְצֵּה הָּאָרֶץ, כַאֲשֶר ידְִאֶה הַנָּשֶר. גּוֹי אֲשֶר לֹא תִשְמַע לְשנוֹ... גּוֹי עַז פָּנִים אֲשֶר לֹא ישִָּא פָּנִים לְזָּקֵּן וְנַעַר לֹא יחָּן". האם היה עם כזה שנלחם בנו בעבר ?

10. פינת ההלכה – אנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. תארו שני מנהגים שאנו נוהגים בחודש אלול, והסבירו מה הקשר שלהם לראש השנה המתקרב.

תשובות-

1. כתב הרמב"ם כדברי המשנה– "כיצד מפרישין הביכורים: יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר, קושרן בגמי, ואומר הרי אלו ביכורים... והשור הולך לפני מעלי הביכורים, וקרניו מצופות זהב; ועטרה של זית בראשו... והחליל מכה לפניהם, עד שהם מגיעין קרוב לירושלים... כל בעלי אומניות שבירושלים, עומדין לפניהן ושואלין בשלומן, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם בשלום? והם מהלכין בתוך ירושלים, והחליל מכה לפניהם עד שהם מגיעין להר הבית"

2. הסביר הרמב"ם – "הביכורים צריכים להיות בכלי, שנאמר 'ושמת בטנא'". טנא=כלי.

3. הביכורים אינם עבור ד', אלא לחזק בנו את האמונה שהכל מאת ד', כדברי ספר החינוך – "נזכור ונדע כי מאתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם, על כן נצטווינו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנות"

4. איננו רוצים לשלוט בגויים, אלא להראות להם שטוב לדבוק בד'. כדברי רמב"ן – " שיהללוך כל עמי הארץ בהיות ד' קרוב אליך בכל קראך אליו".

5. ביאר רש"י- "מקלה=מזלזל". התורה רוצה שנכבד ונירא מההורים, ולא נזלזל במי שמבוגר מאיתנו, ומשקיע עבורנו.

6. אסור להטעות עיוור ולומר לו דרך לא נכונה, ובזה כלול גם איסור נוסף- אסור להטעות אנשים תמימים עם עצות רעות. כדברי רש"י- " הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה".

7. כתב רש"י- " על לשון הרע הוא אומר". לשון הרע דומה לרצח, משום שהשמועה הרעה עוברת מפה לאוזן וזה מזיק לאותו אדם שמדברים עליו.

8. משום שיש עסקים של עיר- חנויות, דרכים, מגורים. ויש עניינים של שדה – גידולי שדה, משחקים, רפת וכדומה. בכל אנו רוצים ברכה.

9. היו הרבה עמים שהגיעו לא"י מרחוק, והכו בנו. אשור, יוון, רומא ועוד. ובגלות- הנוצרים באירופה, המוסלמים באסיה ועוד.

10. תקיעת שופר בבוקר, אמירת 'לדוד ד' אורי וישעי', וספרדים אומרים כבר 'סליחות' בלילה. השופר והסליחות מעוררים אותנו לתשובה, ומזמור 'לדוד ד' אורי וישעי' מדבר על הבטחון בד' לקראת יום הדין

לימוד מהנה!