"אותי שיכלתם - יוסף איננו"

ראש מחלקת דת במועצה המקומית בית אל, הרב דוד ניזרי, בדברים לזכרו של שר התורה הרב עובדיה יוסף זצ"ל

אורח באתר , ו' בחשון תשע"ד

אשרי הדור שזכה לאורו של הרב עובדיה. אוי לדור שאיבד את קברניטו.

"מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים" כך אמר עליו הרב הראשי לישראל הרב אברהם שפירא זצ"ל.

זכה שדבריו נשמעו בכל קצווי תבל ואם נשמעו סימן שיראתו קודמת לחכמתו. וכך אמר רבנו באחד משיעוריו בשבחה של ארץ ישראל. הגמרא במסכת כתובות ק"י אומרת: "כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלו-ה וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלו-ה", ומקשה בעל ספר ההפלאה "השבח הוא לארץ ישראל או גנות היא דרשה זו, והרי כל שדר בארץ רק דומה כמי שיש לו אלוקים ובאמת אין לו אלוקים וכל שדר בחוץ לארץ יש לו אלוקים ורק דומה שאין לו אלוקים? ותירץ בעל ההפלאה כאן מדובר ביהודים עמי ארצות, חוטאים גמורים שנראה שאין ה' בקרבם, ואע"פ כן כוון שגרים בארץ ישראל זכותה של הארץ גורמת לכך שהם כמי שיש להם אלוקים.

וחס ושלום יהודים כשרים וטובים הנראים כלפי חוץ כיהודים המאמינים בה' כיוון שדרים הם בחוץ לארץ דומה כמי שאין להם אלוקים כיוון שלא נמצאים בארץ ישראל - ארץ ה'.

כך ראינו בהלוויית הרב. הגיעו יהודים מכל קצווי הארץ מקשת שבגולן עד דרומה של הארץ, כיתתו רגליהם בדוחק רב למי שדחק עצמו וכיתת רגליו כל ימיו להביא דבר ה' זו הלכה לכל יהודי בארץ ובתפוצות.

עמדו של יהודים גלוחי ראש עם עגילים וקעקועים לצד חסידים עם קפוטה וגרטל, יהודים פשוטים לצד תלמידי ישיבות, זקנים עם נערים, ספרדים ואשכנזים, כל סוגי הכיפות ובכל הגדלים היום שם.

הגמרא במסכת כתובות דנה כמה צריכים ללוות את המת ועונה "כנתינתה נטילתה" כמו שהתורה ניתנה לישראל בשישים ריבוא 600,000 איש כך כשנלקחה התורה והיא פטירת אדם בישראל צריכים להשתתף בהלווייתו 600,000 איש ואם למד תורה ולימד תורה אין שיעור למעלתו וצריכים כולם ללוותו בדרכו האחרונה.

וכך ראינו בעינינו השבוע בהלוויה כ-850,000 איש עלו לירושלים תוך מספר שעות מצומצם.

הרב עובדיה היה אוהב ישראל ענק, כל יהודי היה בעיניו כספר תורה מהלך, ולכן בדרשותיו ובפסקיו הדגיש תמיד את הדאגה לפיקוח נפש של יהודי בצומות ובתעניות בהלכות שבת הזריז להציל - נשכר והשואל הרי זה מגונה וכו'. דאג למצוקות של יתומים, אלמנות ועגונות- בכדי לחלצם מיגונם והכל מתוך כאב ושותפות אמיתיים.

הרב היה חד לשון ואמר אמירות שלא תמיד מצאו חן בעיני הכל ורק מביני דעת ידעו שהכל נעשה מתוך אהבה עצומה לתורת ישראל ולעם ישראל כולו.

ובהספדו על הרב גורן בבית העלמין סנהדריה אמר: "רבים חושבים שהיה בינינו איזה סכסוך או שנאה חס ושלום. הייתה בינינו אהבה והערכה עצומה. אלא ש"שועלים קטנים מחבלים כרמים".

אשרי האיש אשר לא ילך בעצתם של שועלים ואשרי האיש אשר בתורת ה' חפצו וילך בדרכו של בית הלל "הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה".

אשריך! עבד ה' - עובדיה, כמרגלית המאירה בכל קצוות תבל.

אשריך שכל ישראל שתו ממימך ואין מים אלא תורה. מים שאל חלב ניתנה - תורה מלאה מתיקות כדבש ונופת צופים.

אשריך! שרבים השבת מעוון - להחזיר ישראל לכור מחצבתם לאביהם שבשמיים.

אשריך! שחידשת בתורה בכל פרטיה ודקדוקיה.

אשריך עם כל גאונותך וגדולתך נהגת בענווה  עצומה כהלל.

אשריך שנתקיים בך כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה נקרא רֵע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות...

אשריך שקיימת בנפשך "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל.

אשריך שלא נתאוותה לשולחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם.

ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.