סוד המילה הוא שמעורר את חמת הגויים

הרב יהונתן סנדרס , י"ד בחשון תשע"ד

הרב יהונתן סנדרס
הרב יהונתן סנדרס
עצמי

תניא רשב"ג אומר כי כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב (תהלים קיט, קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה. תניא ר"ש בן אלעזר אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם.

הגמרא במסכת שבת מזכירה לנו את שאנו רואים היום שוב נגד עינינו- הרדיפה אחר היהודים שעורכים ברית מילה, מעניין הדבר שדווקא בעת שאנו קוראים על אברהם אבינו ועל פרשת המילה מתעוררים באומות העולם ובפרט ביבשת אירופה הקריאות על האיסור לערוך ברית מילה שצף ועולה אחת לכמה שנים, אותה אירופה שיכלה לשבת בצד ולסייע לרציחתם של ששה מיליון יהודים "דואגת לגוף האדם וחסה עליו מפני ברית המילה".

אך סוד המילה עצמו הוא זה שכנראה מעורר את אומות העולם להתנגד כל כך למעשה המופלא הזה, לכריתת הברית ביננו לבין הקדוש ברוך הוא. המשנה במסכת נדרים פרק ג' משנה י"א מלמדת אותנו את המיוחדות של המילה להבדיל ביננו לבין שאר האומות, כך נאמר: קונם (לשון של נדר) שאיני נהנה לערלים, מותר בערלי ישראל ואסור במולי האומות. קונם שאיני נהנה למולים, אסור בערלי ישראל ומתר במולי האמות, שאין הערלה קרויה אלא לשם הגוים שנאמר (ירמיה ט) כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב, ואומר (שמואל א יז) והיה הפלשתי הערל הזה, ואומר (שמואל ב א) פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלזנה בנות הערלים. פרוש המשנה: שהגויים גם לאחר שמלו עדיין נקראים ערלים והיהודי אף על פי שלא מל קרוי נימול.
הרצון האלוקי היה שגם את העולם הזה פה בגוף אנו נקדש ולא נהיה רק נשמות. מעשה המילה יש בו כדי לגלות את הצד האלוקי שבחומר ולכן דורשים המקובלים שבשעת המילה מתגלה שם ד' על הגוף של התינוק

אנו למדים מהמשנה סוד נפלא- לכל אדם ישנה אפשרות לנדור נדר שלא להנות מרכושו או מחפציו של אדם אחר, ברגע שאדם נדר את הנדר, מהזמן שבו הוא קבע להחיל את האיסור הוא נאסר. בעניין הזה אם אדם נַדר נֵדר שלא יהנה מאדם שהוא ערל, מותר להנות מרכושו של אדם מישראל ואף על פי שבפועל טרם עשה ברית מילה. וכן להיפך, אם יבוא גוי אך עשה ברית מילה אף על פי כן מבחינת הדין אנו נדון אותו כערל. זאת אומרת המידה שבה אדם נמדד אם הוא ערל או נימול הינה היותו יהודי ולא הפעולה הפיזית, אמנם אנו מחויבים בה אך הקשר הוא פנימי שתפקידנו הוא רק להוציאו לפועל ולגלותו.

המילה הינה דבר המייחד את עם ישראל, המילה איננה דבר טכני או איזה סוג של ניתוח בגופנו כדי להבדיל אותנו מאומות העולם. משמעות הסרת העורלה הינה שישנו קשר בלתי אמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא והקשר הזה איננו קשר רוחני בלבד אלא הוא גם בא לידי ביטוי בחיי החומר שלנו בעובדת היותנו בשר ודם.

הרצון האלוקי היה שגם את העולם הזה פה בגוף אנו נקדש ולא נהיה רק נשמות. מעשה המילה יש בו כדי לגלות את הצד האלוקי שבחומר ולכן דורשים המקובלים שבשעת המילה מתגלה שם ד' על הגוף של התינוק. חז"ל מלמדים אותנו בהקשר הזה שד' מתגלה לאברהם דווקא בפרשתנו שכן וירא אליו ד' דווקא אחרי שעשה ברית מילה וגילה את שם ד' כלשון המשנה רבי אומר, גדולה מילה, שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמל, שנאמר (בראשית יז), התהלך לפני והיה תמים.

המילה תמים מקבלת משמעות אחרת מהמשמעות שאנו רגילים לה בימינו והיא שלמות. אברהם נהיה שלם לאחר הברית היות שהיא גילתה בפועל את הקשר של אברהם אבינו ובניו לקדוש ברוך הוא. אפשר גם להבין את הדברים לאור דברי רבי ישמעאל במשנה שאומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות. המספר שלוש עשרה ביהדות מקבל מימד מיוחד שכן בגימטריה היא המילה אחד וכן עולה גם כמספר אהבה שמבטא את האהבה בינינו לבין ד' ולכן גם הקדוש ברוך הוא (על פי המדרש)  מגיע לבקר את אברהם לאחר המילה כדי לרפא אותו ולשאול בשלומו להראות את גודל אהבת ד' לאברהם ומתוך כך לבניו בני ישראל.