הדלקת נרות חנוכה באירועים ציבוריים

האם אדם יכול לצאת ידי חובה בהדלקת נרות שמדליקים בחתונה, במסיבת חנוכה או באירוע אחר? האם ניתן לברך על הדלקה באירוע כזה?

הרב יוסף צבי רימון , כ"ג בכסלו תשע"ד

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון
אתר ישיבת הר עציון

צורך ב"בית"

דין זה איננו מבואר בגמרא או בראשונים בצורה ישירה. אמנם, מדברי חלק מן הראשונים, נראה שיש צורך בבית (עיין רש"י שבת כג,א ד"ה הרואה, תוס' סוכה מו,א ד"ה הרואה ועוד).

למעשה, דעתם של הרבה אחרונים שאכן יש צורך ב"בית" בשביל להדליק נרות חנוכה. (מהרש"ם ד,קמו; 'מקראי קודש' (הרב פרנק) יח; הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב ועוד). אמנם, יש שחלקו על קביעה זו.

צורך ב'בית שלך'

מדברי הפוסקים מבואר שצריכה להיות זיקה בין המדליק למקום ההדלקה. לכן לא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות בבית כנסת (ריב"ש קיא; רמ"א תרעא,ז). אמנם נראה שמספיק שהבית יהיה 'שלך' ללילה זה, ולכן הישן באותו לילה בבית אחר רשאי להדליק שם נרות. (ע"פ מהרש"ם חלק ד,קמו ועוד)

פרסומי ניסא

מנהג ישראל להדליק נרות בבית הכנסת בברכה, משום 'פרסומי ניסא', למרות שאין יוצאים בהם ידי חובה (שולחן ערוך תרעא,ז). האם ניתן להדליק באופן זה גם במסיבות וכיוצא בהן?

לדעת פוסקים רבים, מכיוון שהדבר הוא מנהג, והוא מחודש, יש להעמידו על מתכונתו המצומצמת, בבית הכנסת דווקא, ולכן אין לברך על הדלקה במקום אחר (ציץ אליעזר טו,ל; מנחת יצחק ו,סה; שבט הלוי ד,סה; הגרש"ז אוירבך הובא באז נדברו ו,עה).

בפרט שכבר כתבו ראשונים (כלבו מד, המנהיג עמ' תקלא) שיש כאן תקנה מיוחדת להדליק בבית הכנסת, משום שיש בכך זכר למנורת המקדש.

אך יש פוסקים המתירים לברך על הדלקה לפרסומי ניסא מחוץ לבית, וכך נוהגים בהדלקות חב"ד. ואלו שנוהגים כן עדיף שיתפללו שם, כדי שיהיה דומה לבית כנסת (יביע אומר ו,נז).

לסיכום:
לרוב הדעות לא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות במסיבות חנוכה ובאירועים ציבוריים, אלא דווקא בבית שמתאכסן בו המדליק. גם במקרים אלו, טוב להדליק נרות לפרסום הנס, אך ללא ברכה.

הנוהגים לברך באירועים כאלו עדיף שיתפללו שם, וינסו לזכות בהדלקה אנשים שלא ידליקו כלל נרות חנוכה (כדי לצרף את הדעה שאין צורך בבית עבור ההדלקה).