"פני הדור כפני הכלב"

הרב משה צוריאל , ל' בכסלו תשע"ד

יהדות כלב
כלב
צילום: עצמי

"הוי עז כנמר וכו' לעשות רצון אביך שבשמים" (אבות, ה).

הפסוק מלמד "והכלבים עזי נפש" (ישעיה נו, יא). יש להקשות מכאן (דברי תנא של אבות) על דברי האמוראים שסיווגו את העזים שיש בעולם (ביצה כה ע"ב) ואמרו "כלב בחיות". ולא אמרו "נמר"? וגם על דברי התנא נשאל, היה צריך לומר "הוי עז ככלב" שהרי (לפי הגמרא בביצה) הוא העז ביותר? אלא יש שוני בין חיות אלו. הכלבים נובחים גם כל אחד על כלב אחר.

כך מצאנו במדרש (במדבר רבה כ, ד) כיצד האומות מואב ומדין עשו שלום ביניהם כדי להלחם נגד ישראל "משל לשני כלבים שהיו מריבים זה עם זה, בא זאב על אחד מהם. אמר השני 'אם איני עוזרו, היום הורג זה ולמחר יבוא עלי'. לפיכך נתחברו מואב עם מדין" עכ"ל. וזה מפורש בגמרא "שלשה שונאים זה את זה, הכלבים וכו' (פסחים קיג ע"ב).

וזהו ההבדל. הנמר אינו רב נגד בן מינו!

אילו התנא במסכת אבות היה משווה אותנו לכלב, היה מצדיק את התכונה שיהודי יעיז פניו נגד יהודי אחר, בן עם שלו. עזות זו היא מגונה. אבל טוב להיות עז נגד האומות והכופרים, כלומר שהיהודי יקיים מצוות בוראו למרות הלעג שהמינים והכופרים מבזים את היהודי על כך. (וכך פירש הטור תחילת או"ח, ענין העזות המשובחת).

וזה מפורש בגנותם של הכלבים, עזות רעה. "אורחיה דכלבא, כד מחיין ליה באבנא איהו אתי ונשיך לחבריה" (זהר שמות מה ע"ב) הכלב שזורקים עליו אבן, והוא פוחד להתקיף את האיש שזרק כי חזק ההוא ממנו, אלא הולך ורודף כלב אחר שהוא קטן ממנו, ונושכו. וזו היא מדה נכרית, לא ראויה להמצא בישראל. ולכן אמרו לנו לצמצם ולהיות רק "עז כנמר", לא יותר מזה.
 
ובזה מובנים דברי חז"ל שהגדירו "בעקבות משיח וכו' פני הדור כפני הכלב" (סוטה מט ע"ב). מה פירוש מאמר זה ומה רצו להזהיר אותנו? אלא כאשר יש ישראלים התומכים בערבים בהתקוממותם נגד מדינת ישראל; כאשר יש ישראלים המביאים מידע עוין עלינו לאירופאים ואמריקאים, מידע המסית לרע, מידע המתסיס שונאינו לפעול נגדנו, הרי הם פועלים בזה נגד בני עמם. בזה דומה עזותם לעזות הכלב, ולא לעזות המשובח של הנמר שאינו מתקיף את בני מינו.
 
עוד מתכונות השליליות של כלבים עזים "חצוף בחיות הכלב וכו' מה הכלבים אחד נובח וכולם מתקבצים ונובחים על חינם" (שמות רבה, מב). כלומר אצלם התכונה מציתה ומעוררת שגם אחרים חצופים יהיו עזים, וזה אינו טוב. הלימוד מזה הוא שאין ראוי בישראל מצב כזה שאדם אחד פותח בזלזולים ונאצות נגד אחרים, ויצטרפו אליו קהל מרעים לנהוג כמוהו.