הדלקת אור בשבת באמצעות...חתול

האם מותר לאדם לקרב בשבת את חתול הבית שלו למתג החשמל על מנת שהחתול ידליק את האור ששכח להדליק לפני שבת?

הרב יוסף צבי רימון , כ"א בטבת תשע"ד

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון
אתר ישיבת הר עציון

האם חית מחמד היא מוקצה?

לפני שנדון בעניין עשיית מלאכה ע"י חית מחמד, עלינו לדון האם בכלל מותר לטלטל (=להזיז) חיות מחמד? הרי הלכה פסוקה היא שבעלי חיים הינם מוקצה בשבת. (שבת קכח,ב; שו"ע שח,לט). מצד שני חיות מחמד נועדו להשתעשע בהן ולהזיזן ממקום למקום, ואדם אינו מקצה אותן משימוש בשבת.

למהר"ח אור זרוע היה נראה "להתיר לטלטל עופות המצפצפים בקול נאה בכלובו... כיון שבני אדם נהנים בקולם לאו מוקצים נינהו...". אך הרא"ש ענה לו שלא מלאו ליבו להתיר לטלטלם, משום ש"יש לאסור יותר בבעלי חיים, דאין משתמשין בבעלי חיים, ולא פלוג (=לא חילקו) רבנן בבעלי חיים".(שו"ת מהר"ח אור זרוע פא-פב).

אכן, יש מפוסקי זמננו שתפסו כעיקר את סוף דברי הרא"ש, וכתבו שאסור לטלטל חיות מחמד משום שהן מוקצה, כי לא חילקו חכמים בין סוגי בעלי חיים.(ארחות שבת יט,קכד; ילקוט יוסף שח,כא). אמנם יש פוסקים שהתירו לטלטל חיות מחמד (אגרות משה או"ח ה,כב,כא). לדעתם יש לחלק בין כלל בעלי החיים (אף אלו המשמשים לכך שהאדם יהנה בראייתם או בשמיעתם), לבין חיות מחמד משום "שתשמישם הוא לטלטל ממקום למקום", ולכך עיקר ייעודם. (שולחן שלמה שבת ב, שח,עד,ד).

מכיוון שמוקצה הוא איסור דרבנן הרי שיש מקום לסמוך על המתירים.

עשיית מלאכה באמצעות חית מחמד

יש להבחין בין אופנים שונים של ביצוע הפעולה:

1. אם דוחפים את החתול על מתג החשמל, הרי שהפעולה נעשית מכוחו של האדם והדבר אסור. אף שמסתבר לומר שזו מלאכה שנעשית בשינוי, מכיוון שנעשית שלא בדרך המקובלת ביום חול אלא באמצעות דבר אחר, מכל מקום הרי גם עשיית מלאכה בשינוי אסורה (משנה שבת צב,א).

2. אם מחזיקים את החתול באוויר בצורה כזאת, שבטבעו הוא יניע את רגליו ויבעט במתג באופן כמעט ודאי,יש לדון מיהוהמבצע של פעולה זו.

א. אם נגדיר שהאדם מבצע את הפעולה תוך שימוש בהרגלים הטבעיים של החתול, נראה לדמות זאת לזורה (תבואה) ורוח מסייעתו (בבא קמא ס,א) או למניח עלוקה על בשר האדם כדי שתוציא דם (מגן אברהם שכח,נג; אבן העוזר שם) שדינם - חייב.

ב. גם אם נגדיר שהאדם והחתול מבצעים ביחד את הפעולה כנראה שיש בזה איסור 'מחמר', האוסר על האדם לבצע פעולה ביחד עם בהמתו (שמות כ,ט; שבת קנג,ב – קנד,א; שולחן ערוך רסו,ב).

ג. גם אם נגדיר שהחתול מבצע את הפעולה לבדו, אך ברצון האדם ובהכוונתו, הרי כנראה שיש בזה איסור 'שביתת בהמתו' - המחייב את האדם למנוע את בעלי החיים שלו מלעשות מלאכה בשבת. (שמות כ,ט; עבודה זרה טו,ב; שולחן ערוך רמו,ג).

לפי כל שלוש האפשרויות פעולה זו אסורה בשבת.

3. אמנם אם מחזיקים את החתול בצורה סטטית ויציבה במרחק מסוים ממתג החשמל, באופן שאין הכרח שהחתול ע"פ טבעו ייגע במתג, והחתול מעצמו 'מחליט' לשחק במתג ברגליו עד שמדליק את האור, בזה נראה להתיר במקום צורך. דומה הדבר למה שהתירו בגמרא (יבמות קיג,ב – קיד,א) לקחת ילד קטן ל'טיול' בסמוך לחפץ שנפל ברשות הרבים (ללא ערוב) על מנת שהילד ירים את החפץ לצורך עצמו ויביאו הביתה. הרשב"א (שם) למד מגמרא זו שמותר להעמיד תינוק 'סמוך' לדבר אסור שנצרך לו, "כדי שישלח ידו ויאכל". [הלכה למעשה השימוש בילד מסובך יותר ואין כאן מקום להאריך].

נראה לומר, שהדבר נכון גם לעניין הנחת בעל חיים, בסמוך לדבר איסור נצרך, על מנת שיעשה איסור, שהרי חובת שביתתו נלמדה מאותו פסוק. (שמות כ,ט; ועיינו: רש"י ורמב"ן שם; רשב"א שבת קנג,ב; שו"ת חתם סופר א (אורח חיים), פג: שו"ת אחיעזר ג,פא אות כג; ארחות שבת פרק כד ז-ח והערה ב, ופרק לא סעיפים ו-י)

להלכה

מוקצה: נחלקו האחרונים אם מותר להזיז חית מחמד, או שהיא מוקצה. המקל יש לו על מי לסמוך.

הדלקת אור באמצעות חתול ושאר חיות מחמד:

אם דוחפים את חית המחמד על המפסק, או אם שמים אותה בצורה כזאת שבאופן טבעי וכמעט ודאי היא תפגע במפסק – נראה לאסור.

אמנם אם מחזיקים את חית המחמד בצורה יציבה, ובמרחק מתאים מהמתג, בצורה שאין הכרח שבאופן טבעי תפגע במתג – נראה שהדבר מותר במקום צורך.

(מתוך עלון שבת בשבתו)