מצה עשירה

הרב אריאל לוי , ו' בניסן תשע"ד

מי שזכה לשמוע את שיעוריו של מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל התוודע לצורך בזהירות מרובה בשמירת ההלכה.

זהירות זו הייתה מקבלת משנה תוקף לקראת חג הפסח. במשך שנים שמענו את האזהרה של הרב מכל חשש חמץ, והיה מזהיר בעניין סוגים מסויימים של "מצה עשירה" המשווקים בחנויות בימים אלו. הרב זצ"ל היה מכנה עוגיות אלו בשם "מצה שמעשירה את אוכליה בעוונות", והיה אומר שאסור לקנותה גם במשך ימות השנה, משום "מסייע ביד עוברי עבירה”. כך מובא בספרו הלכות חגים: “יש להזהר מעוגות מצה עשירה הנעשות במפעלים כיום כיון שכיום יש שמכניסים בהם חומר משמר, אלכוהול, חומר כימי מתפיח וחומרים שמפרישים מים- על כן אין לזה דין של מצה עשירה שאינה מחמיצה, ואסורים באכילה”. (פרק ד', סעיף ט"ו)

גם מו"ר הרב יעקב יוסף זצ"ל חזר והזהיר כמה וכמה פעמים בעניין זה. בימים אלו כששוב רואים בחנויות עוגיות אלו, חוזר הצורך לשנן את חומרת העניין. להלן מובא סיכום קצר של דברי הרב יעקב יוסף זצ"ל בנושא.

בשו"ע סימן תנ"ה ה' כתב מרן: "נוהגים שלא ליתן מלח במצה ונכון הדבר". וכתב הרמ"א בשם המרדכי: "ואפילו בדיעבד יש לאסור". במשך השנה המאפיות שמות מלח במאפים. בלחם של אנג'ל למשל יש 20% תערובת של חומרים שונים וביניהם מלח שנותנים טעם טוב בלחם וגם מחמיצים אותו מיד. בפסח, צריך להיזהר מאד שלא לערב את המלח וכך כתבו הטור ומרן שלא לשים מלח במצות. לכן נזהרים ובאפיית מצות לא שמים מלח במצה.

יש מחלוקת בראשונים מה דין המצות אם בדיעבד ניתן בהן מלח, האם המלח מחמיץ ואסור לאכול אותן? דעת המרדכי לאסור גם בדיעבד וכך פסק הרמ"א. המגן אברהם כותב שגם החולקים על המרדכי ומתירים בדיעבד, מתכוונים אך ורק למלח אבנים אבל מלח ים אפילו בדיעבד מחמיץ. בזמננו, המלח בא מבריכות בעתלית לשם שואבים את מי הים. אחרי שהמים מתאדים ונשאר המלח, ממלאים ממנו שקים ומשווקים אותו. כל המלח שלנו היום הוא של מי ים. כיון שיסודו של מלח הים ממים, הוא נחשב כ"מי פירות עם מים שממהרים להחמיץ" (שו"ע או"ח סימן תס"ב סעיף ב').

לכן יש להימנע מלאכול את הביסקוויטים המכונים "מצה עשירה" של חברות מסויימות המשווקות בחנויות משום שיש בהן גם מלח. אבא שליט"א בספרו "יביע אומר" (חלק ט') רוצה לעשות ספק ספיקא כדי להתיר בדיעבד. אבל לכתחילה אף אחד לא מתיר את זה ואסור "להכניס ראש בריא למיטה חולה". ב"מצה עשירה" יש בעיות נוספות כגון יין ושומר נפשו ירחק מלקנות או מלאכול אותה בפסח. אשרי אדם שימנע מהביסקוויט הזה בפסח שיש בו כמה וכמה בעיות. ב"ה יש מספיק עוגיות מצוינות שעשוית מקמח מצה בלא שום אפשרות החמצה. (כדאי מאד לעיין בספר "מצה עשירה" של הגאון הרב עידוא אלבה שליט"א מעיה"ק חברון ת"ו שם מביא באריכות את הסוגיה הזו).

הלוואי ונזכה לשמור עצמנו מחשש חמץ, ויתקיימו בנו דברי הזוהר הקדוש שהשומר עצמו מחשש חמץ גופו שמור מיצה"ר, נשמתו עלינוה ועליו נאמר "לא יגורך רע". ע"פ זה מובא מהאר"י הקדוש שהנזהר מחמץ במשהו- מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה.

test770