דין רודף למבצעי "תג מחיר"

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ב באייר תשע"ד

יהדות הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

חברי "תג מחיר" דין רודף להם. מכאן שמוטלת החובה על כל יהודי כשר לעשות הכל כדי למנוע מהם כל פגיעה בלא יהודים החיים עמנו בשלום.

הנזק האדיר שגרמו במעשיהם הנפשעים לתדמית ישראל בקרב אומות העולם וליחסי השכנות עם הערבים החיים עמנו כאן בשלום לא ניתן לתיקון ויכול להביא לביטול רישיון האומות לישיבתנו כאן בארץ.

כידוע שהרמב"ן סבר שללא רישיון האומות לא תתכן שיבת ציון. פשעי השנאה של תג מחיר עלול חלילה להביא להתרת דם יהודי באשר הוא, בארץ ובגולה.

איך ניתן לחשוב כלל שיהודי יעשה מעשה נבלה שכזה. שלוש אגרות כתב יהושוע ליושבי ארץ כנען, קודם בואו לכבוש את הארץ. אחת מהן אומרת: מי שמקבל בעלותנו על ארץ כנען רשאי להמשיך לשבת במקומו יחד עמנו בשלום.

גם בגאולה הנוכחית מראשית יישוב הארץ בעידן החדש, כבדנו זכות כל ערבי שביקש לחיות עמנו בשלום. יש לחזק את אלה מקרב השכנים שלנו, המכירים בנו כבעלי זכות על הארץ, ירושה מאבותינו, והם חיים עמנו בשלום. אסור לנו בשום פנים ואופן לפגוע בהם ברכושם או ברגשותיהם ולכבד דתם ואמונתם. אל תעשה לשכנך מה ששנוא עליך. האם לא סבל עמנו די והותר משנאת זרים כדי שנלמד שבמדינת היהודים כל אחד חייב לכבד את שכנו. הכגרועים שבין האומות דמינו?! 

בשנת תש"ך פורסם בעיתון "הצופה" מעשה שהיה עם הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל וכך היה המעשה; בדרך לאילת, גנבו בני בליעל יהודים נעלי ערבי שהתפלל. מיד עם פרסום המעשה הנלוז בעיתונות תחת הכותרת "סכסוך נעלים בדרך לאילת" כתב הרב קוק מכתב למערכת בזו הלשון: "אם לצערנו קרה דבר מחפיר כזה של סידור עלבון וצער כזה, מתוך התלוצצות פרועה ומושחתת זו, על ידי אנשים מתוכנו אל בן אדם ושכננו הגר, ויושב עמנו בתוכנו, הרי יש להוקיע זאת ולהתבייש בזה, ולחפש דרכים כיצד לפייס באמת את הנעלב שהזדמן לתומו בינינו. ולתקן המכשלה הזאת, לבל יישנו חלילה עוד מקרים נוראים כאלה אצלנו, ולסלק חילול ה' והעוון הזה מעלינו, ולא לפרסם את זה בעיתונות כ- 'חכמה מעניינת'.

גם במלחמת ששת הימים כשעלתה השאלה לפני הרב גורן, האם יש להרוס את מסגד אל אקצא על מנת לבנות את בית המקדש השלישי, פסק ללא היסוס שאסור לנו לעשות מעשה שכזה שיגרום לשפיכות דמים נוראה, שתבוא בעקבות התסיסה בקרב העולם המוסלמי, ועוד נאלץ לבנות להם מיד, מכספנו ועל חשבוננו, מסגד גדול יותר ויפה יותר. לא בכדי הבטיחו חכמים שבית המקדש השלישי ירד באש מן השמים על ידי מלאכים ולא ייבנה על ידי קבלנים, שנאמר "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה".

מערכת החינוך חייבת ללמד את הילדים מגיל אפס, לאהוב את הגויים החיים עמנו ולכבדם כראוי. האמורא רב כהנא אישרר דעת רב בר שבא (ברכות י"ט) הקובע שחכמים רשאים לבטל תקנה או גזירה משום כבוד הבריות ש"גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה" יען דרך ארץ קדמה לתורה באלף דור.

הרב הרצוג בבואו להזים שמועות שרוב יהודי בארץ ישראל, עתיד להתאכזר לבני המיעוטים, טען שמפיצי שמועות אלה, שכחו שכבר לפני שלושת אלפים ושבע מאות שנים ויותר ציווה המחוקק בשמים ליהודים מקבלי תורתו: לאהוב את הגר השוכן עמהם. זכרון הסבל שסבלנו בגולה גופא מחייב אותנו לשנוא את השנאה.