ההתייחסות כמורים לביקור האפיפיור?

לקראת ביקור האפפיור בארץ ובירושלים, האם וכיצד עלינו, המורים והיועצים, להתייחס לנושא בכיתה?

הרב משה (מוסא) כהן , כ"ה באייר תשע"ד

דעות מוסא כהן
מוסא כהן
צילום: עצמי

הרב קוק כותב בפתגמיו לחודשי השנה את הפתגם הבא לחודש ניסן "יציאת ישראל ממצרים תשאר לעד האביב של העולם כולו"

הרב עוזי קלכהיים בבאורו לפתגמים אלו מסביר שהעובדה כי עם ישראל עמד לאחר יציאת מצרים בהר סיני, קיבל תורה מן השמיים, תורה שאיננה עבודת אלילים מגושמת וקטנה אלא תורת חיים וחזון, ערכית ועליונה, הביא בכך לאביב ופריחה לעולם. העולם יכול להשתחרר מעבודת הפסל ולפנות לא-ל אשר מלוא כל הארץ כבודו. יחד עם זאת ,עם ישראל אינו מנסה לכפות את דרכו על העולם וכן זוהי דרך קשה ליישום ועל כן מעטים הם ההולכים לאורה.

הנצרות וגם האיסלאם עשו שירות גדול וחיובי בעניין זה וכהכנה לקראת מלך המשיח שיבוא, בהפצת הרעיונות של התורה ועבודת ה' בדרך שאינה אלילית מגושמת ועל כן יש לשתי דתות אלה תפקיד חשוב בעולם.

דברים אלו מתבססים על דברי הרמב"ם בהלכות מלכים בפרק יא, בגרסאות , ללא הצנזורה הנוצרית.

הרמב"ם מתאר את התהליך שהיה מימי מלכות דוד ונביאי ישראל ואח"כ את נסיונו השקרי של יש"ו הנוצרי ואת מחשבת הבורא יתברך ויתעלה שמו, שמנהיג את העולם כרצונו כדי לקדם את מהלך הגאולה

רמבם - הלכות מלכים פרק י"א

י ' אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין--כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר "ובני פריצי עמך, יינשאו להעמיד חזון--ונכשלו" (דנייאל יא,יד). וכי יש מכשול גדול מזה: שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'.

י"א אבל מחשבות בורא עולם--אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו--אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).

י"ב כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.

י"ג וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

בימים אלו לקראת הגעתו של האפפיור, ניתן לראות ולשמוע ברחבי הארץ ובתקשורת את הקריאה כפי שאומר הרמב"ם את הפסוק מדניאל "אז אקרא אל עמים לקרוא בשם ה' ולעובדו שכם אחד". פסוק המשדר אחדות וביחד, אהדה וסובלנות וכן על זה הדרך. שלטי חוצות מכניסים במודעה אחת את סמל המדינה עם סמל הותיקן יחד עם לוחות הברית ועוד כהנה

חשוב לראות את סיום דבריו של הרמב"ם בהלכה י"ג. הרמבם כותב שכשנגיע לאחדות הזו ולרגע האמת הזו, יאמרו כל הנוצרים כי שקר נחלו אבותם ושנביאהם הטעום.

בל נטעה לחשוב שעלינו להתקרב אל הדת הנוצרית כדי ליצור את היחד הזה אלא נזכור את דברי הרמבם "מייד כולם חוזרים... ששקר נחלו.."

בל נשכח כי עד לפני 66 שנים הוכיחה הנצרות את אמיתת דרכה האומרת כי האלוהים עזב את עם בני ישראל לטובת הנצרות, בעובדה שאנו עם בזוי ושפל.

היותנו כאן כריבון חופשי בארצו, מדינה משגשגת וחזקה, מתקדמת ובעלת יכולות אדירים, מקום של תורה וחסד, גבורה ואהבה,היא ממש דברי הרמב"ם בהלכה י"ג על ימות המשיח. אלו הימים בהם דורש הרמב"ם מהנוצרים להודות כי שקר נחלו אבותיהם ונביאיהם הטעום

ישנם האומרים כי אין מקום להשוואה בין הנצרות הישנה לבין הנצרות הנוכחית, הנאורה והגלובאלית, חפצת היושר והשלום. אם אכן כדבריהם, תובעים אנו מהאפפיור ומאנשיו להכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, דבר שהוא וקודמיו נמנעים ממנו ומאידך מכירים ברשעות הפלסטינאית. תובעים אנו את הפסקת המסיון המשתולל בארצנו ואת הנסיונות השפלים לצוד את נפשות תמימי עם ישראל לדרך הנוצרית, כפי שעשתה הנצרות תמיד לאורך ההסטוריה. דורשים אנו לכבד את ראש ממשלתנו בהגעה למעונו ולא שהוא יאלץ לבקרו בכנסיה. מעבר לתביעות אלו אנו גם זוכרים את כל רכושנו הגזול בין מאות ואולי אלפי שנות הסטוריה השמורים עימו בותיקן ונמצאים באחריותו. רכושם של נטבחי השואה , של נטבחי האינקויזיציה, מסעי הצלב וגירוש ספרד. ואולי גם של הגולים בחורבן בית שני. מצפים אנו לשמוע חרטה על כל מסעי ההרג והשמד, הרדיפה והשקר.

איפה הצדק והיושר, האמת והנאורות. הרצון לאחדות ושלום.

חפצי שלום אנו, האחדות הכוללת היא אחת ממטרותינו ושאיפותנו אך לא ניתן להשיגה בדרך של שקר או התרפסות בפני מי שאינו ראוי לכך.

נחנך את ילדינו ותלמידניו, להכיר את האמת וההסטוריה. את דרך היושר והצדק ואז נטפח בהם שאיפה לאחדות ושלום אמיתיים ונכונים.

ומה תפקידנו בכל העניין הזה? הרמבם מעמיס עלינו משימה משמעותית וחשובה מאין כמותה ועלינו לשאת בעול ולהכנס תחת העגלה

בהלכה י"ג "וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא" אנו נמצאים כבר בדורו של משיח. הקץ המגולה הופיע וניכר על כל גבעה ושדה, יישוב ועיר. עלינו לדאוג שגאולה זו תלציח, תתרומם ותתנשא. עלינו לעשות, כל אחד ואחת בדרכו, כדי שמדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, תהיה מוצלחת ומכובדת. בעלת כבוד ונשיאות. זקופת קומה ובת חורין. זאת משימה משמעותית, מאתגרת, יכולה היא להעצים אותנו ,את ילדינו ותלמידינו והיא משימה אמיתית ותורנית, יהודית ונבואית.

ודבר אלוקינו יקום לעולם