גם החילוני חייב במצוות לימוד תורה

הרב אפרים זלמנוביץ הרב הראשי מזכרת בתיה קורא לתושבי המושבה להקדיש שעה ביום ללימוד התורה והשכלתה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ו באייר תשע"ד

כשם שהחכם עושה ספורט לבריאות גופו, כן חייב כל אדם להקדיש מזמנו ללימוד התורה לבריאות נפשו.

תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה לבוא וליטול יבוא וייטול. התורה היא של כולם. ירושה היא מאבותינו. "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (דברים ל"ג ד') מבאר התלמוד (פסחים צ"א ב') מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. היא שיכת לכולם בשווה. חילוני כדתי.

מעשה שהיה; רבי טרפון וזקנים ישבו בעליית גג בבית נתזה שבלוד ודנו בשאלה: תלמוד קודם או מעשה קודם. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. רשאי כל אחד לבוא וללמוד התורה כאוות נפשו. הווי עמל בדברי תורה (מסכת אבות דרבי נתן פמ"א).

אמר רבי חנינא בן עקשיא: רצה הקב"ה לזכות את ישראל , לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר (ישעיה מ"ב כ"א) "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר". כידוע, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. לכן, אף מי שאינו מסוגל או יכול ללמוד כל היום תורה, חייב לראות שלא יעברו עליו שלושה ימים, מבלי שזכה לבקר בבית הכנסת, ולשמוע קריאת עשרה פסוקים מתורת ה'. ומי שטרוד לפרנסתו ואינו יכול להגיע לתפילת שחרית בימי שני וחמישי ולשמוע קריאת התורה, בשבילו, תיקן עזרא, שיהיו קוראים בתורה בתפילת מנחה של שבת. הב"ח קבע שקריאת התורה בציבור, מידי שבת, הוא מצווה מן התורה (שו"ע או"ח סי' תרפ"ה).

מספרת התורה: "ויסע משה את בני ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים" (שמות ט"ו כ"ב) דורשי רשומות אמרו: אין מים אלא תורה, שנאמר "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נ"ה א') כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, נלאו. עמדו נביאים שביניהם (חברי בית דינו של משה) ותקנו להם שיהיו קוראים בתורה מידי שבת, יום שני בשבוע ויום החמישי, כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה.

אצל היהודים קוראים את התורה בציבור, לפני אנשים ונשים וטף. חכמים גם טיפשים. עשירים או עניים. זקנים עם נערים. זה חידוש עולמי של עם הספר. בנוהג שבעולם שחכמת האומות נלמדת רק על ידי החכמים. היא איננה נחלת ההמונים. לא כן אצלנו. כל אחד יכול לגשת וללמוד ממנה כפי הבנתו והשגת שכלו. תורת ישראל פתוחה לפני הכל. כולם יכולים להפוך בה ולהפוך ולמצוא שהכל בה. זכור נזכור! התורה היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים היא המייחדת אותנו כעם. וייחודנו היא היא הערובה לבטחוננו!!!