פייסבוק וכתבי שטנה

הרב אפרים זלמנוביץ' , ח' בתמוז תשע"ד

יהדות הפייסבוק חשף.
הפייסבוק חשף.
צילום: באדיבות המשפחה

מדין תורה אסור לנצל את הפייסבוק להפצת כתבי שטנה או לקלל או להפיץ שנאה כלפי יהודי או ערבי או אחר בכל אופן וצורה. בורא עולם יצר את הכלי הזה, לא כדי להרבות שנאה, ולא כדי להרחיק את האחד מהשני אלא כדי לשים שלום ואהבה בין בריותיו.

ליצור קשר טוב בין בני האדם. לקרב האחד אל השני. לחבר בקשר אמיץ יהודים עם יהודים. להתאמץ יותר בקיום הכלל הגדול בתורה - ואהבת לרעך כמוך. כמוך ממש. הפייסבוק הוא מכשיר מעולה המסוגל לבנות מערכת יחסים נפלאה בין איש לרעהו. באמצעותו ניתן להכיר טוב יותר האחד את השני. שימוש נכון ברשת יכול גם לעודד השכנת שלום בין יהודים וערבים. לבנות מערכת של שכנות טובה. לחזק הקשר בין אדם לאדם באשר הוא שנברא בצלם.

בעקבות רציחתם של שלושת תלמידי הישיבה ה' יקום דמם, עם ישראל כועס ודורש נקמה. הבעת הכעס והשנאה הניב ברשת כתבי שטנה לרוב. על פי ההלכה אסור לכעוס. אסור לשנוא. אסור לנקום. לא בכדי אחרי איזכור שמות הנרצחים אנחנו מוסיפים את המילים ה' יקום דמם. לא לנו הנקם. ה' אל נקמות.

זאת יש לדעת, לא קל להתגבר על מידת הכעס בשעה קשה זו. לא קל לצנן את הדם החם הדורש נקמה כאן ועכשיו. לכן ציוותה לנו התורה: הכעס היא מידה רעה מאד וראוי לאדם להתרחק ממנה מאד. וירגיל עצמו שלא יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס (קצור שולחן ערוך כ"ט ד').

הממשלה באמצעות הצבא, חייבת ליצר הרתעה. לא פעולת נקם אלא פעולות מחושבות להרתיע כל צר ואויב מלפגוע בנו. לנו האזרחים לא נותר אלא להתפלל לקיום ההבטחה האלוקית "וחרב לא תעבור בארצכם" מתי זה יקרה "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם". מצווים אנחנו לממש את נבואת הנביא ישעיה (ל"ד י"ז) "עד עולם יירשוה לדור ודור ישבו בה". ידעו כל המתנגדים לשיבת ציון כי אנחנו כאן לנצח נצחים. בעל הטורים (דברים א' ל"ט) מבאר "עד עולם" שארץ ישראל ניתנה לנו ירושת עולמים ולעולם לא היינו גולים ממנה, אם לא שחטאנו. מפני חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. עתה מששבנו אליה, אחרי אלפיים שנות גלות, לא נעזבנה לעולם.

אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: לא תרתח ולא תחטי. לא תכעס שמתוך הכעס הנך בא לידי חטא. אמרו חכמים: כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אין זו דרכה של היהדות. וכל מיני גיהנום שולטים בו. שנאמר; הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך. ואין רעה אלא גיהנום. בעלי כעס חייהם אינם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. וזו היא דרך טובה ודרכם של צדיקים שהן נעלבים ואינם עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים ביסורים הבאים. אותם מגדירים חכמים כגיבורים הכובשים יצרם ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.