דרוש מנהיג

גם במבצע האחרון בעזה חזרה ונשמעה הקריאה "אחרי" מקציני ומפקדי צה"ל אשר הובילו את החיילים בשדות הקרב

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ה באב תשע"ד

גם במבצע האחרון בעזה חזרה ונשמעה הקריאה "אחרי" מקציני ומפקדי צה"ל אשר הובילו את החיילים בשדות הקרב במרחבים הבנויים ובשדות החשופים, כאשר הם הראשונים להסתער וממילא גם הראשונים להיפצע ולהיהרג.

הדרכה זו לדוגמא אישית המוטלת על המנהיג המוביל מופיעה כחוט השני בתולדות ישראל אצל כל אותם מלכים, גדולי ישראל, מפקדים ומנהיגים שהאומה רוחשת להם הערצה אין קץ. באלו רואים בני כל הדורות את האילן המרכזי להיתלות בו בבואנו לחנך את ילדינו ואת הדורות הבאים אחרינו בדרכנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

משה רבנו הוא זה שבהוראת ה' מצוֶה את יהושע בן-נון לאתגר ולמשימה "אחרי". "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה". וברש"י על אתר: "אם עובר לפניהם – נוחלין, ואם לאו – אינם נוחלין".

ומאז יהושע בן-נון הראשון שקורא "אחרי" בכניסתו לארץ-ישראל, התגלו בעם ישראל גיבורי-חיל ומנהיגים שבדוגמא ה"אחרי" שלהם סללו לנו הדרך לשוב לארץ-ישראל ולהקים בה את מדינת ישראל, יסוד מלכות ישראל העתידית.

יהודה ("ואת יהודה שלח לפניו גושנה"); דוד המלך המתנדב למלחמה בגולית הפלישתי ("וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי"); יהודה המכבי הממשיך את קריאת אביו ("מי לד' אלי"); הבעש"ט והגר"א פורצי הדרך בעליית הייסורים של עשרות אלפים במהלך המאה ה-19; החלוצים הראשונים בני העליות הראשונות חולמי ומגשימי החלומות, מייבשי הביצות ומפריחי השממה; רועה דור התחיה והרואה הגדול מרן הראי"ה קוק; הגאון הרב שלמה יוסף כהנמן מקים עולה של תורה בארץ-ישראל; מקימי וחברי המושבות והקיבוצים שבמסירות נפשם קבעו את גבולות מדינת ישראל; לוחמי המחתרות; ובדורות האחרונים המתנחלים תחת הנהגתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל.

האומה בכשרונה הפנימי המנווט אותה יכולה להבחין בין מעלתם של ששת ראשי הממשלה הראשונים של מדינת ישראל: בן-גוריון, שרת, אשכול, גולדה, בגין ושמיר, לבין חמשת האחרונים: פרס, שרון, אולמרט, ברק ונתניהו.

בעוד עיקר עיסוקי ומאוויי המנהיגים הראשונים, ומסירות נפשם, היו נתונים לעם ישראל ולא"י, לעיתים נראה שהשאיפות הפרטיות ורצונותיהם האישיים של האחרונים גברו על הפטריוטיזם שלהם לשאיפות הכלל ולטובתו, אף שאין חולק על אהבתם לעם ולארץ.

לצערנו הרב נדמה שהפוליטיקאים החדשים החפצים להיות ראשי ממשלה דומים לאחרונים יותר מלראשונים.

מי יתן ונזכה בסייעתא דשמיא להעמיד מתוכנו מנהיג שבקריאתו "אחרי" נוכל להרגיש בטוחים, חזקים ובדרך הנכונה.