ענינו של חודש חשוון

אורח באתר , א' בחשון תשע"ה

בדרך כלל רגילים אנו לראות בחודש זה חודש סתמי ואולי אפילו, מר, אבל כדאי לראות את יחודו.

בילקוט שמעוני [מלכים א' קפ"ד] כתוב: משנעשה הבית בירח בול [חשון] נעשה נעול י"ב חדש והיו הכל ממלמלים על שלמה לומר לא בנה של בת שבע הוא היאך הקב"ה משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו והקב"ה חשב לערב שמחת בית המקדש בחדש שנולד בו אברהם, בירח האיתנים זה חדש תשרי ולמה קורא אותו ירח האיתנים שנולד בו אברהם שנאמר משכיל לאיתן האזרחי.

וכיון שנפתח בחדש מועדות והקריב הקרבנות וירדה האש אמר הקב"ה עכשו נשלמה המלאכה שנאמר ותשלם כל המלאכה, ועל זה נאמר עמקו מחשבותיך,

אחר כך מביא המדרש דברים ידועים על חנוכת המשכן: וכן אתה מוצא במלאכת המשכן, א"ר חנינא בכ"ה בכסליו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן, והיו ישראל ממלמלין על משה לומר למה לא הוקם מיד שמא דופי אירע בו והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק דכתיב לושי ועשי עוגות ואמרו לו שוב אשוב אליך, ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה אמר הקב"ה עלי לשלם, מה שלם לו הקב"ה חנוכת חשמונאי,

וכאן מופיע סיום מעניין: וכן מרחשון עתיד הקב"ה לשלם לו: כלומר,בנין בית המקדש השלישי יהיה בעז"ה בחודש זה ,ואף אם עכשיו הוא נראה לנו "אפור" עלינו לצפות בו לגדולות.מדוע חודש חשון מתאים לבנין המקדש? במקום אחד בתנ"ך אנו פוגשים דבר שלילי שקרא בחודש זה [מלכים א פרק יב (לב)] וַיַּעַשׂ יָרָבְעָם חָג בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁמִינִי בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ כֶּחָג אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וַיַּעַל עַל הַמִּזְבֵּחַ כֵּן עָשָׂה בְּבֵית אֵל לְזַבֵּחַ לָעֲגָלִים אֲשֶׁר עָשָׂה וְהֶעֱמִיד בְּבֵית אֵל אֶת כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה:

ודבר זה מחזק את השאלה ,אבל הבני יששכר מתחיל מכאו את ההסבר וז"ל: יצא לנו מכל זה, חינוך הבית המקווה ב"ב יהיה בחדש הזה מרחשון, וטעמא רבה אית ביה על פי אשר שמעתי מפי כבוד אדומ"ו הרב הקדוש מהרמ"מ זצוק"ל אשר עינינו רואים, כל הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל מן המלכיות וכן נתינת המסים וארנוניות, התחלתן תמיד מן מרחשון, ואמר הטעם שבחודש הזה היתה המרידה במלכות בית דוד וימליכו את ירבעם [מ"ב יז כא] (ויעש ירבעם את החג בחדש השמיני בחדש אשר בדא מלב"ו [מ"א יב לג], בו"ל,..., על כן גזירת המלכיות במרחשון, ע"כ דברי קדשו.והנה לפי"ז תתבונן, להיות שחטאו ישראל ואמרו אז בחדש זה ראה ביתך דוד [מ"א י"ב ט"ז], על כן בעת התיקון ב"ב הנה ימלוך מלך בית דוד משיח צדקנו ויתחנך הבית במרחשון ויתוקן העולם במלכות,

כלומר,לעיתים דבר רע שקרה בזמן מסוים אינו סימן לכל העתיד,אלא דבר המצריך ל"תקן" את הזמן בדבר טוב,ואולי זה פשר הפיכת הצומות לחגים בעז"ה בעתיד,אף שכרגע נראה שאלו ימים ש"מגלגלין חובה ליום חיב".בשו"ת בצל החכמה דן האם נכון להמנע מלקבוע חתונה בחודש זה וכותב בתוך הדברים: ג) ואמנם ראיתי בס' בני יששכר (חודש מרחשון אות ב' ד"ה יצא) בשם הגה"ק מהרמ"מ זצ"ל שאמר, כי עינינו הרואות שכל הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל מצד המלכיות וכן נתינת המסים וארנוניות התחלתן תמיד מן מרחשון, ואמר הטעם, יען בחודש הזה היתה המרידה במלכות בית דוד וימליכו את ירבעם, על כן גזירות המלכיות במרחשון וע"ש עוד (אות ז').

וגם הרי במרחשון ירד המבול לר"א כמבואר, מ"מ אין זה טעם מספיק לקרא שם החדש בשביל זה מר מלשון מרירות ולמנוע מלישא אשה בו יותר מהחודש שבו נתבטלה מלכות בית דוד לפי שעה מכל וכל ועדיין היא בטילה עד יחזירה לנו ה' ב"ב, ובו חרבה גם בית מקדשנו וגלינו מארצנו ועדיין עול גוים על צוארינו, ה' יגאלנו גאולת עולם ויבנה בית מקדשנו ב"ב, כל זה ודאי חמור לנו טובא ועכ"ז לא קראו שם החודש מר על שם מרירות, אדרבה רגילין לקרותו מנחם אב על שם העתיד וגם נוהגין לישא בו נשים, וכ"כ יש נחמה לעתיד בחודש מרחשון כי מפורש בקרא (מלכים א', ו' ל"ח) כי בנין בית הראשון שבנה שלמה נגמר לכל דבריו בחודש השמיני, דהיינו מרחשון, ומבואר במדרש מובא גם בבני יששכר (שם ד"ה והנה עיין) כי עפ"י רוח הקודש לא חנכו שלמה עד תשרי והבטיח ה' למרחשון לשלם שכרו שיתחנך בו ביהמ"ק השלישי בנין בית העתיד ב"ב שיתרבה מעלתו ויתקיים לנצח, נמצא מעלת חודש מרחשון גדולה מאד מצד עתידו, יראו עינינו וכו' בב"א.

עוד עד החסרון שנוצר בחודש זה ועל אפשרות תיקונו,למדנו בשם משמואל בראשית תרע"ב

הנה מלכות ישראל היא דוגמת הירח המתחדש בכל חודש ..מתחדשת תמיד בתשוקה חדשה להש"י...נוכל לומר דבחטא ירבעם שקלקל מדת ההתחדשות נטלו אוה"ע כח ההתחדשות מישראל והגלונו מארצנו ותמיד הם גוזרים עלינו גזירות רעות וגזירות חדשות.וידועים דברי הרה"ק רמ"מ זצל"ה מרימנאב,שכל הגזירות הרעות המתחדשות על ישראל..התחלתם תמיד בחודש מרחשון .ולפי מש"כ יובנו הדברים שבאשר על החודש זה נאמר אשר בדא מלבו ,בעוה"ר נהפכה התחדשות חודש זה להם כנ"ל .ונראה שיש תיקון לזה ע"י ההתחדשות בעת הזאת שקובען שעורים תמידים כסדרם ללמוד וללמד איש ואיש חבורה וחבורה,ההתחדשות הזאצ מוציאה מתחת ידיהם את כח ההתחדשות

והרי התחלת זמן חורף בישיבות היא בדיוק האמור כאן, בהצלחה!