צער השכינה

הרב אריאל לוי , ט"ז בחשון תשע"ה

הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

כל אשר לב יהודי בריא מפעם בקרבו סולד מאוד מן השיקוץ שעל הר הבית ששועלים הילכו בו. כאלו הם גדולי ישראל האמיתיים.

ענק שבענקים משרידי דור דעה היה הגאון בן ציון פריימן זצ"ל. מיקירי ירושלים של מעלה, צדיק מן הדור הקודם. כל לשון שבעולם לא תצליח לתאר את גודל אהבתו לתורה, את שקדנותו והתמדתו, את עומק עיונו ופלפולו, את ענוותנותו ופשטותו, את מאור הפנים שבקע ממנו שבעת שעסק בתורה.

לבר המצווה שלו, קיבל מתנה ממרן הכהן הגדול מרא דארעא דישראל הראי"ה קוק זצ"ל את ספרו אורות התשובה. העיד עליו הרב יהושע כץ שליט"א, שהיו יהודים מן הדור הקודם שכינו את הרב פריימן "חתיכת חפץ חיים".

בערוב ימיו נוהג היה הרב פריימן זצ"ל ללמוד בצוותא חדא עם חכם ישועה בן שושן יבדל"א. פעם פנה למנוחה בביתו של חכם ישועה בן שושן, וכשהקיץ היו שפתיו דובבות תפילה מיוחדת שנתחדשה לו בחלומו. נדמה שבימים אלו יש חשיבות מיוחדת להתבונן ולהפיץ תפילה פלאית זו שיצאה מלב טהור של גדול עולם, להבין את גודל החרפה של אויבינו המעיקים לשכינה ושמים ללעג ולקלס את הר בית ה'.

זכורני איך היה חברינו איל נוקד ז"ל, מיקירי חברון, מתוך געגועיו לגאולת ישראל מרבה לומר תפילה זו. הוא כתב אותה בכתב ידו מילה במילה על הכריכה הפנימית של ספר המשניות שלו והיה אומרה בלהט ובכוונה גדולה לפני שלמד משניות.

וזו לשונה של התפילה:

"יסכה דניא מלך מלכיא בעמא קדישא דשרי בגו אומיה דשדו דמייהו.

וגם בארעא קדישא נפישין עקתין מזרעא דההוא ברא בישא דחיין על חרבייהו דעבדין עם בנייך קרבא. ובאתרא דמקדשא אקימו מסגדא ודחיין בנייך מלאקמה מדבחא להקריב קרבניא.

וי לההוא שיקרא וגזלנותא דשרי בעלמא, דמעיקין לשכינתא דקודשא בריך הוא דחותמוי והנהגתו קשוט.

כמה דרין יהנון הניר שיעי מאריכות אפא ומרחמי דנשית עלייהו וזרעא דיקירך משלמי תדירא על עוונותייהו בעקתין סגיאין ואסתירת אפך כלפיהון . כמה נפישין וקשין הני נסיוני!

אוי שכינתא עילאה תקום השתא ולא למדחיא ולעביד דינא רבא לכל רשיעיא דמעיקין לבנייך

ויחזון כל בני עמך תוקפי דקשוט דכל פסוקי דנביאיה

ויסבון בני ישראל ליבייהו קדמך ויעסקון באורייתא ויתגדל ויתקדש שמך בכל עולמיא.

יסכה דיינא מלכא מלך מלכיא להתיר קשרי דמלכא משיחא, לתברה תוקפי דראמות כל אומיא ותהדר עטרה ליושנה באתר די ביה יחדון רוחין ונפשין".

תרגום התפילה :

"יראה הדיין מלך המלכים את עמו הקדוש שנמצא בין האומות ששפכו דמו.

וגם בארץ הקדושה רבות צרותיהם מזרעו של הבן המביש שחיים על חרבם ועושים קרב עם בניך. ובמקום המקדש הקימו מסגד ודוחים את בניך מלהקים מזבח להקריב קרבנות.

אוי לאותו שקר וגזל שנמצא בעולם שמציקים לשכינה של הקב"ה שחותמו והנהגתו אמת! כמה דורות ייהנו אותם רשעים מאריכות אפיים ומרחמים ששמת עליהם וזרע יקירך משלמים תדיר על עוונותיהם בצרות רבות ואתה מסתיר פניך כלפיהם?! כמה רבים וקשים אלו הניסיונות! אוי שכינה עילאה, תקום עכשיו בלי דחייה ולעשות דין גדול לכל הרשעים שמעיקין לבנייך ויראו כל בני עמך חוזק ואמת כל פסוקי הנביאים וישעבדו בני ישראל ליבם לפניך ויעסקו בתורה ויתגדל ויתקדש שמך בכל העולמות.

יראה הדיין מלך מלכי המלכים להתיר קשריו של מלך המשיח, לשבר תוקף גאוות כל האומות ותחזור עטרה ליושנה במקום בו ישמחו הרוחות והנפשות."