למען ה' תתאחדו

הרב אברהם מלמד , ו' בשבט תשע"ה

כאחד התומך בשלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ, איני מבין מהו הדבר שמונע את איחודם של המפלגות 'העם אתנו' ו'עוצמה יהודית'.

מפלגות הימין התורני הלאומי, שרוצות שניהם עם כל ההבדלים והסגנונות השונים שלהם, בשלמות ארץ ישראל, בחיזוקה של תורת ישראל, ובשלמות הציביון היהודי במדינת ישראל.

רבות עוסקים בערך האחדות, שכאשר ישראל באחדות אזי הם זוכים לגאולה, וכפי שהיה בדורו של אחאב שאפילו שהיו עובדי עבודה זרה, בזכות האחדות ניצחו במלחמות. אחדות כידוע היא בין חוגים שונים, בין דעות שונות, ולמרות השוני וההבדלים למען המטרה הגדולה של קידוש ה' מתאחדים.

על מאמר חז"ל בסוף גמרא ברכות: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", שואלים וכי אין מחלוקות בין תלמידי חכמים? מהו ריבוי השלום שנעשה על ידי תלמידי החכמים? אלא מסביר מרן הרב קוק זצ"ל, שאדרבה ריבוי הגוונים בין תלמידי החכמים, הוא הוא המרבה שלום בעולם, כי כל דעה שהיא לשם שמים, כל דרך חדשה בהבנת התורה שהיא חלק משבעים פנים לתורה, מוסיפה עוד שלמות בעולם, וכך מתווסף השלום בעולם.

בזמנו כשפנה תלמיד אחד למו"ר מרן הרב צבי יהודה זצ"ל ושאלו כיצד להתייחס למחלוקת בין הרב חיים דרוקמן שהיה אז חבר כנסת מטעם המפדל, לבין הרב מאיר כהנא, שהיה ראש תנועת 'כך', כשמצד אחד הרב צבי יהודה נתן לשניהם מכתב ברכה לבחירות לכנסת, ומצד שני הרב דרוקמן תלמידו של הרב צבי יהודה התנגד מאד לרב מאיר כהנא, השיב לו הרב צבי יהודה, שתמיד קיימים סגנונות שונים בין תלמידי חכמים, ואכן רואה ערך בשתי דרכים אלו אם כי הוא קרוב יותר לרב דרוקמן. והוא מסיים את מכתבו: 'העיקר שנרבה לכבד ולאהוב אחד את השני, גם אם יש חילוקי דעות וסגנונות שונים ואין עוז אלא תורה (שברור שכאן הרמז לרב מאיר כהנא זצ"ל הי"ד), ואין שלום אלא תורה (וכאן הרמז לרב חיים דרוקמן יבלח"א), שנאמר 'ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום'.

כעומד מן הצד, אינני מבין מה הסיבוך שם באיחוד הרשימות שבין מפלגת 'העם אתנו' של אלי ישי ויוני שטבון לבין מפלגת 'עוצמה יהודית' של מיכאל בן ארי וברוך מרזל? שניהם בעד חיזוק עולם התורה והישיבות, שניהם בעד חיזוק החינוך התורני (לברוך מרזל יש מוסד 'תלמוד תורה' בחברון), שניהם בעד שלמות העם היינו גיור כהלכה, ולא להתפשר בחוקים של שמירת הציביון היהודי במדינת ישראל. שניהם בעד שלמות ארץ ישראל ללא פשרות, אלו הדגלים העיקריים המאחדים אותנו. נכון ישנם גם הבדלים, אלי ישי הוא איש מערכת ואיש רודף שלום ומתון באופיו שעבודתו דרך עשייה ציבורית ממלכתית במוסדות השלטון, ואילו בן ארי באופיו יותר חד, ואופוזיציונר שזועק נגד העוולות. נכון שישנם הבדלים אך בדיוק לשם כך האיחוד הוא בבלוק טכני שכל אחד יוכל להמשיך בסגנונו, רק עם ישראל יזכה שקול התורה וקול שלמותה של הארץ וקול של זקיפות הקומה הלאומית נגד אויבי ישראל, וקול הקורא לישראל להיות יהודית יותר ימשיכו להישמע בגאון מעל בימת כנסת ישראל.

ואם המכשול הוא שבן ארי 'לא ממלכתי', או להפך מצד אנשי עוצמה יהודית שחלק מאנשי 'העם אתנו' הינם 'ממלכתיים', האם חילוקי דעות אלו הם סיבה לפסול תנועה ואנשים? האם אין מחלוקות בין תלמידי חכמים, איך וכיצד לפעול, הרי זה בדיוק המקום שבו צריך את ערך האחדות המתרוממת מעל ההבדלים, אלו שאינם ממלכתיים יבינו ש'הממלכתיים' נותנים את הערך של העשייה החיובית להוספת אור וחיזוק תורני במוסדות המדינה, ו'הממלכתיים' מצידם יבינו שיש ערך גדול גם לאלו שזועקים לתיקון עוולות שקיימות, ולא מוכנים להתפשר על חסרונות ההווה, ובע"ה מיניה ומיניה יתקלס עילאה.

ואם יסכימו וכך צריך להיות שכל חלקי מפלגה זו יישמעו לדעת תורה של הרבנים שליט"א, הרי זו כבר סיבה מספיק טובה להתאחד למען שם שמים, למען הצלחת התורה, עם ישראל וארץ ישראל. גם בנושא עליה להר הבית אפשר להשאיר הלכתא למשיחא, שכל אחד ינהג כרבותיו. לפחות שתהיה מפלגה שמאמינה שיש להתפלל לשיבתנו אל מקום בית מקדשנו. זה לא הזמן לדקדוקים (ענוותנותו של זכריה בן אבקולס וכו') אלא זמן לאחדות גדולה למען כלל ישראל.

אז אנא מכם למען ה' אלקינו, למען התורה העם והארץ, התאחדו, מתוך כבוד הדדי, לא מתוך דחיקת איש את רעהו, אלא לתת כל אחד לשני את המקום המכובד ולכתחילה, ובע"ה נתפלל שמתוך האחדות תהיה סיעתא דשמיא והצלחה גדולה למען תורתנו עמינו וארצנו. בשם ד' עשו והצליחו!