איש יהודי אוהב ארץ ישראל

הרב יהודה עמיחי , י"א באדר תשע"ה

הרב יהודה עמיחי
הרב יהודה עמיחי
יח"צ

המגילה מתארת את מרדכי כאיש יהודי, באומרה: איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני".

אולם לא מוזכר מהו התואר המיוחד של "איש יהודי" ומדוע זכה בו מרדכי. מדרשים רבים מסבירים שמרדכי תואר כ"איש יהודי" מכיוון שלא אכל במשתאות של אחשוורוש. על פירוש זה קשה וכי שאר היהודים אכלו מאכלות אסורות, חז"ל העירו לבני שושן שהם נהנו מאותה סעודה, עצם ההשתתפות בסעודת אחשוורוש ובכלי המקדש, זה גרם לעונש על בני שושן, אבל אדרבא לפי המגילה "לעשות כרצון איש ואיש" משמע שלא אכלו מאכלות אסורות, ואפילו יין לא הוכרחו לשתות יין נסך, וא"כ חוזרת השאלה מדוע מוגדר מרדכי כאיש יהודי? בתרגום השני מובא שנקרא יהודי כיוון שהיה ירא חטא, וכנראה הכוונה לכך שלא השתחווה לע"ז שהייתה על המן, וכן מופיע בגמ' (מגילה יב ע"ב) שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי, אבל גם פרוש זה קשה, מכיוון שנאמר "היה בשושן" משמע שהיותו יהודי היא מעצם היותו בשושן, לא בגלל שלא השתחווה להמן שעליו מסופר רק לאחר מכן (וקשה להגיד שנקרא איש יהודי על שם סופו שיכפור בע"ז).

המגילה מוסיפה ומתארת את מרדכי כ"איש ימיני" על התואר איש ימיני אמרו חז"ל (מגילה יב ע"ב-יג ע"א) שהיה משבט בנימין ויהודה, והיו שבטים מתגרים זה בזה. אבל רש"י כתב שפשוטו של מקרא שהיה משבט בנימין, ונשאלת מדוע היותו משבט בנימין מצורף להיותו "איש יהודי" ומה המיוחדות בכך שהוא משבט בנימין.

גם הפסוק (ו) "אשר הגלה עם הגולה" הוא המשך לתואר "איש יהודי". נשאלת השאלה מה המיוחדות בכך שהוגלה, הרי דבר ברור שאם מרדכי בשושן הוא הוגלה מארץ ישראל?

נראה להסביר על פי דברי תרגום השני שמרדכי הוגלה פעם ראשונה עם יכניה (גלות החרש והמסגר). לאחר מכן חזר לארץ ושוב הוגלה על ידי נבוכדנאצר פעמיים. יסוד זה מופיע ברמז בגמרא "אמר רבא – שגלה מעצמו" פרושו שחזר לארץ ישראל מהגלות ושוב הוגלה. מבאר הגר"א שמכאן אנו רואים את חיבתו של מרדכי לארץ ישראל.

למדנו שהפסוק תיאר את מרדכי כאוהב ארץ ישראל, וזה היה התואר של "איש יהודי" שהוא מחבב את ארץ ישראל, וחוזר אליה לדרוש אותה למרות שהוגלה פעם אחר פעם, אבל הוא דבק בהבטחת הקב"ה לתת לישראל את הארץ. ולכן הוא איש יהודי. גם היותו "איש ימיני" הוא שבחו של מרדכי, כשם שבנימין היה הבן היחידי שנולד בארץ ישראל, "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון" (תהילים פז, ה). הנולד בארץ ישראל הוא הנקרא "איש יהודי". על כן למדנו שהתואר המיוחד של מרדכי היה בגלל שהוא היה אוהב ארץ ישראל, וכל התארים הנוספים "איש ימיני" ו"אשר הוגלה" הם המסבירים את היותו יהודי אמיתי.

בכך נבין את דברי הגמרא (מגילה טז ע"א) ובמדרש (אסת"ר י ד"ה מהר) שבה מתואר שכאשר המן בא לקחת את מרדכי היו עסוקים במצוות העומר. המן אומר מחיר עשרת הקנטרנין של העומר הקדימו את עשרת אלפי הככרות כסף שלו (עיין ויקרא רבא פרשה כח ד"ה ר' יוחנן). למדנו שמרדכי בהיותו בגלות השלישית שלו עוסק במצוות העומר ובתפילה שיחזור לארץ ישראל. העומר בא מיבולה של ארץ ישראל. מכאן שהיה מחבב את ארץ ישראל ולכן, וחיבת ארץ ישראל היא שהביאה את נס הפורים.

רק איש יהודי אוהב ארץ ישראל יכול לגאול את ישראל.