כשמרכיבים ממשלה בלי שר ביטחון

הרב ישי אביעזר , כ"ד באייר תשע"ה

פעמים מספר חוזרת התורה בפרשיות 'בהר' ו'בחוקותי' על סוגיית הביטחון. הישיבה הבטוחה בארץ המובטחת, חיונית לחיים תקינים של העם על אדמתו.

היעדר ביטחון משנה את סדר היום הלאומי, ומשפיע כלכלית, חברתית, תורנית ותרבותית. לא בכדי נמצא תיק הביטחון בתורה, בראש רשימת התיקים של הרכבת ממשלה.

"וישבתם על הארץ לבטח", "וישבתם לבטח בארצכם", "ונתתי שלום בארץ", הן חלק מההבטחות שמבטיחה התורה לעם ההולך בדרך ה' ושומר תורה ומצוות. תיק הביטחון מיותר בממשלה שמבינה שכל החלטותיה ודיוניה, למן הפרות הסדר בשכונות התפר, דרך ההתיישבות בארץ, המשך בחוזי שלום עם השכנים, וכלה בגרעין האירני, תלויות במעשינו ואמונתנו.

"ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות", ניתן להידרש על פי המבדיל בין המילים 'לקום' ו'להתקומם'. בעוד שקימה עניינה התרוממות ממצב נמוך לגבוה, הרי שלהתקומם עניינו להתרומם מעל הגובה. שתי אותיות מ"ם של המילה, מלמדות על כפילות קומה (ראה בבא בתרא עה,א ורשב"ם שם). הקומה הישראלית הכפולה בדבר ה', כבר ניתנה ליעקב, אושררה ארבע פעמים, ונחתמה על ידי הקב"ה.

קומת יעקב נצרכת לקומת ישראל שמעליה. קומת הגשמיות זקוקה לקומת הרוחניות. הקוממיות המובטחת בפרשה, מלמדת על בניית קומה ראשונה, שעליה תיבנה הקומה השניה. זה ערכה הכפול של מערת המכפלה, וזה ערכה הכפול של ירושלים. העיר שחוברה לה יחדיו, היא ירושלים של מטה החוברת לירושלים של מעלה. נתק בין השתיים, משנה את המהות הנצחית של העיר.

על היסוד הזה מתבקשת הבקשה בברכות קריאת שמע: "והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ושבור עול הגויים מעל צווארנו, ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו". בארץ ישראל קם העם היהודי בשיבת ציון השלישית, ומקים את הקומה הראשונה. הקומה הראשונה היא קבוץ גלויות, ממשלה, התיישבות, כבישים, חקלאות, משרד האוצר, משרד הבריאות ומשרד הביטחון.

לרך הנולד מתפתח הגוף, לפני שמתפתחת הנשמה. הגוף הגדל אינו מעיד שהנשמה לא תגדל, להפך ללא ההתפתחות הגופנית, גם ההתפתחות הרוחנית תהיה חסרה. ללא בניין ירושלים התחתונה, גם ירושלים העליונה לא תתגלה. יתרה מזאת מגלה ר' יוחנן (תענית ה): 'אמר הקב"ה, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה'. לדבריו כדי להשרות את השכינה בירושלים של מעלה, יש להשרותה קודם בירושלים של מטה.

את הקומה הראשונה בונים באבנים, בכבישים, במנהרות, בתחבורה מהירה, בחקלאות, בתעשיה וביחסים בינלאומיים. הקומה הראשונה היא שמעמידה את השניה. ירושלים של מטה, היא הבסיס שעליו תיבנה ירושלים של מעלה. מלחמת הקוממיות באייר, היא שבנתה את קומת העצמאות. אך מלחמת ששת הימים באייר, היא שתביא את האור של היום השביעי.

"ורדפו מכם חמישה מאה" במלחמת הקוממיות, "ומאה מכם רבבה ירדופו" במלחמת ששת הימים. "והקימותי את בריתי אתכם" ניתן להידרש על ירושלים, "ונתתי משכני בתוככם" זה בית המקדש. האור הגדול של ירושלים מתגלה לעיני כל העמים. אורה של עולם מתגלה לעיני עמלק ושונאי ישראל. שמו של ה' וכסאו, הולכים ומתגלים בירושלים, כדי לקבל אליה את כל הגויים. בהר ה' הנישא מגבעות עוד לא מבחינים בשינוי, אך את סימני הדרך כבר רואים.

מלחמת אייר ביציאת מצרים, נגד העמלקים המתנגדים להופעת שם ה' בעולם, שבה והתגלתה במלחמה על ירושלים באותו חודש ובאותו תאריך. הרב נחום פרצוביץ, הביאו הרב אביגדור נבנצל בספרו ('שיחות לספר שמות' עמ' תלב), מוכיח שמלחמת עמלק בחודש אייר, הייתה בשבוע האחרון של החודש, ובערב שבת שהיה אז בתאריך כ"ח באייר.

נמצא שמה שעוללו הרשעים לשם ה' ולכסאו ביציאת מצרים, והותירו את השם חצוי ואת הכסא חסר, ניסו צאצאיהם לעשות גם במלחמה על ירושלים, לפני ארבעים ושמונה שנים. אך הניצחון על האויבים, השלים את שם ה' ההולך ומתגלה בירושלים, שהפכה להיות כסא ה' כדבר ירמיהו הנביא (ג): "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' ".

ולא זו אף זו, 'מדינת ישראל היא יסוד כסא ה' בעולם', אומר הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מפני שהיא הקומה הראשונה שעליה תיבנה הקומה השניה , לכינון מלכות ישראל בקוממיות נצחית של שתי קומות, יעקב וישראל, לאומיות ורוחניות, ציון של מטה וירושלים של מעלה.