רוחות אייר

הרב ישי אביעזר , כ"ו באייר תשע"ה

יהדות ירושלים
ירושלים
צילום: עצמי

זכור אותו האיש לטוב ושמואל רוזן שמו, שהלך זה לא מכבר לעולמו, שהצליח לבטא את כיסופי מלחמת אייר, שמלאו לה החודש ארבעים ושמונה שנים, מול ציונה של רחל אמנו בבית לחם: 'ראי רוחות אייר נושאות טורי פלדה / גם בנימין אתנו פה וגם יוסף / כוכב בית לחם מנצנץ ברעדה / גם החלוץ עמנו וגם המאסף'.

המשורר פונה אל רחל על אם הדרך בואכה בית לחם, ומבשר לה על רכב הברזל וכנפי הפלדה, של עם שלם המביט בה וחולם, בשוב ה' את שיבת ציון. היה הוא עד להיסטוריה המתרקמת, והיה הוא שהנציח את הרגע לדורות, 'ראי רחל ראי / ראי ריבון עולם / ראי רחל ראי / הם שבו לגבולם'.

כשרוזן כתב על בנימין ויוסף, הוא ניבא את הנבואה שהוצרכה לדורות. בנימין ויוסף הנעים ברכב הברזל וכנפי הפלדה, הם יוסף ובנימין בני רחל, המוציאים מחרן את בית יעקב ושותלים אותו בארץ ישראל. הוא נטל את נבואת ירמיהו (לא) וכתב: 'מנעי קולך רחל מנעי קולך מבכי / כולנו פה רחל עם התרמיל על שכם / שוב לא נלך רחל ואת שוב לא תלכי / שוב לא נלך רחל מני שדמות בית לחם.

נלך בעקבות שירו, כמעט יובל שנים מאוחר יותר בשדמות בית לחם, ונשאף מלוא ריאותינו את הלילות הלבנים שבשדות, נזכור את היום הגדול של העשרים ושמונה באייר, ונדע ששבוע ימים בדיוק לאחריו, תגיע נעמי לשדות בית לחם עם נערה מואביה, ותיטול את הכתר מקברה של רחל לגאולת ישראל.

בני רחל יוסף ובנימין מיועדים על ידי יעקב למלחמה בעמלק. כך מבאר המדרש (בראשית רבה עג): 'מסורת היא אין עמלק נופל אלא ביד בני בניה של רחל '. המלחמה בעמלק על ידי יהושע, היא המכינה את מלכות ה' בעולם, על ידי גילוי השם המלא והכסא השלם. "יד על כס י-ה" במלחמת עמלק, לימד שהשם חסר וכסאו חסר. שם ה' הפך לשם בן שתי אותיות, וכסא ה' הפך לכס.

המלחמה בעמלק אחרי יציאת מצרים נערכה על ידי יהושע בחודש אייר. קודם שמגיעים להר סיני, וקודם שמקבלים תורה,יש להילחם בעמלק המתנגד לגילוי שם ה' בעולם. גם בכניסה לארץ ישראל, הצטוו ישראל שלוש מצוות על פי הסדר הזה: להמליך להם מלך, להילחם בעמלק ולבנות את בית הבחירה (סנהדרין כ). הופעת שם ה' גלוי לעיני העמים מבית המקדש שבירושלים, יכול להיות רק אחרי מלחמה בעמלק.

שלושת אלפי שנים אחרי המלחמה ההיא בעמלק בחודש אייר, הלמו רכבי הברזל וכנפי הפלדה בצאצאי עמלק, שבאו להילחם על ירושלים ההולכת ונבנית, כדי להסתיר את שם ה' ההולך ומתגלה לעיני העמים. המלחמה על ירושלים, שהשיבה אותנו לבית חיינו בעשרים ושמונה באייר, המשיכה עם טורי הפלדה בעשרים ותשעה בו אל בית לחם וחברון. יוסף ובנימין שהגיעו לקבר רחל, בישרו לאמא על אם הדרך, על החזרת השכינה לציון.

הרב נחום פרצוביץ (הביאו הרב אביגדור נבנצל בספרו 'שיחות לספר שמות' עמ' תלב), מוכיח כיצד נערכה המלחמה בעמלק אחרי יציאת מצרים בעשרים ושמונה באייר. הרי שממפלאות תמים דעים, ששתי המלחמות בהפרש של אלפי שנים, נושאות מסר אחד של מטרה משותפת, להחזיר את השכינה לציון, ולגלות את שם ה' בעולם. תפקחו את העיניים הסתכלו סביב, זורע צדקות מצמיח את ישועות האור החביב, קומו ונעלה ציון אל בית ה', ההולך ומתקומם לעינינו בירושלים.

השם שהתמלא והכס שהושלם, הביאו את בני רחל לשדות בית לחם, בהן עתידה לקום מלכות ישראל מהשבות אליה משדה מואב. מגיעים אל התורה בהר סיני אחרי מלחמה בעמלק, ומגיעים לבית לחם לפני שבועות, אחרי המלחמה בעמלק בירושלים. 'ראי רחל ראי הם שבו לגבולם', כתב שמואל רוזן. "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו מארץ אוייב", אומר ירמיהו. ולא עוד, אלא "יש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם".

החולשות הישראליות המשהות את הגאולה, זמניות הן. לא ניתן לרפיונות להרפות את הידיים השטוחות בתפילה, והעמלות לקירוב הגאולה. תחילת שנת הארבעים ותשע לשחרור העיר, בתוך ארבעים ותשעת ימי הספירה, המתקרבים לשנת החמישים של גאולה, מבשרים על האור הגדול ההולך ומאיר, הולך ומתעצם. לא ניתן לחולשות לגדול מעבר לפרופורציות שלהן, ונזכור שמלחמה לה' ולישראל במתנגדים להופעה הגדולה.

סעו לירושלים, איפה גבעת התחמושת ואיפה בית הספר לשוטרים? על המשלט יושבת עיר. העיר שחוברה לה יחדיו, העושה את ישראל חברים, המחברת בין ירושלים של מטה וירושלים של מעלה, מאירה אלינו כירושלים של זהב. כוכב בית לחם המנצנץ מעל, כבר מכין את כסא דוד בירושלים, להופעת היובל הגדולה של תורה וגאולה.