חנוכה - כפרה אחרונה בהחלט?

יהודי המקבל את ההארה של חנוכה ולוקח על עצמו לעמול בתורה במסירות נפש, יזכה לכפרה ולטהרה

הרב שמעון פרץ , כ"ח בכסלו תשע"ו

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

מתי הוא זמן חתימת הדין הסופית?

רבים יאמרו: יום כפור.

מיעוט יאמרו: הושענא רבה.

אך בספר נטעי גבריאל (נו) מובא בשם גדולי האדמורי"ם, שמי שלא נחתם דינו לטובה, יכול להיחתם לטובה אפילו בחנוכה.

נלע"ד שאין הכוונה רק להוסיף עוד זמן שבו אפשר להיחתם לטובה, אלא שיש מספר אמצעים שיכולים לכפר על האדם ולצרף אותו מעוונותיו. כל אחד מהזמנים שציינו למעלה מכפר מכוח אחר.

לכל אחד מזמני החתימה הללו יש סגולה מיוחדת, כוח מיוחד של כפרה ושל טהרה, ואם ישתמש אדם בכוח הזה - יימחלו עוונותיו והוא ייחתם לטובה.

הכפרה הראשית היא של יום הכפורים, והיא נובעת ביסודה מעצם הנשמה הטהורה של עם ישראל. הכפרה הזאת תלויה באחדות [קטורת בקה"ק ע"י הכה"ג], תלויה בכך שנתנהג כמלאכים [חמשה עינויים], תלויה בשעיר המשתלח ותלויה בחרדת הדין.

אם אדם לא נחתם לטובה ביוה"כ, יש לו אפשרות לעשות זאת בהושענא רבה. מה מיוחד בתאריך הזה? מה יכול לשנות את האדם תוך מספר ימים בודדים, עד כדי כך שיזכה לכפרה?

התשובה היא חג סוכות. מצוות "ושמחת בחגך". הכוח של עבודת ה' בשמחה. שמחה של מצווה שיש בחג סוכות. מה שלא תצליח לעשות חרדת הדין, יכולה, פעמים רבות, לעשות ולהצליח שמחה של מצווה.

ואם גם זה לא הצליח, יש לנו את חנוכה. חג תורה שבעל פה. בחג זה לפני אלפי שנים, מסרו יהודים את נפשם בעבור לימוד התורה וקיום מצוותיה. מאז, בכל שנה ושנה, יש בחג הזה הארה מיוחדת: אור תורה שבעל פה. התורה שבעל פה דורשת עמל ויגיעה ומידה רבה של מסירות נפש, ועל ידי כך יש לה כח לטהר את האדם מעוונותיו.

יהודי המקבל את ההארה של חנוכה ולוקח על עצמו לעמול בתורה במסירות נפש, יזכה לכפרה ולטהרה. ללימוד תורה מתוך עמל ויגיעה יש כוח לכפר אפילו על החטאים העקשניים ביותר ולטהר אותם, ואפילו כאלה שלא התכפרו עד עכשיו. הוא שורף אותם.

מלבד זאת, העובדה שיש אפשרויות נוספות לחתימה טובה מבלעדי יום כפור, יוצרת תחושה, שהתורה רוצה שתלווה כל יהודי בכל רגע ורגע, והיא, שאין סוף לכפרה של עם ישראל. דע לך שתמיד קיימת אפשרות לטהרה. נכון שזה הולך ונעשה קשה יותר ויותר ככל שמתרחקים מיום כפור, אך זה עדיין אפשרי.

המאמר לקוח מתוך הספר "להודות ולהלל" - ספרו החדש של הרב פרץ