"על עיוות הדין"

הרב שמעון בן - ציון , ו' באדר תשע"ו

יהדות נתניהו כותב אות בספר התורה
נתניהו כותב אות בספר התורה
צילום: עצמי

שנינו במשנה בפרקי אבות פ"ה, משנה ח': "חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין" – דברים מפורשים, מפי חכמי ישראל.

יום יום מתרחשים פיגועים, נפגעים אחינו בני ישראל ודם ישראל נשפך.

ברוך השם, מתרחשים ניסים, אבל אנשים מאמינים חייבים לשאול: "בשל מה הרעה הזו"? כך לימדנו הרמב"ם בפרק ראשון מהלכות "תעניות" בספר "זמנים" ש"ביד החזקה".

דבריו של הרמב"ם נובעים ממקורות אינספור בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ המחייבים אותנו לזעוק ולהריע, להתענות ולחפש, למשמש ולפשפש – "נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד ה' ". אם חרב בא לעולם על עיוות דין, תיקון עולם יבוא בדין אמת ומשפט צדק, בעז"ה.

ברור שיש אפשרות לכמה הסברים למצבנו ואין איתנו נביא היודע ישירות כאן ועכשיו: "מה דיבר ה' ". אך איננו פטורים מלבדוק עצמנו לעומק. זו דרכה של תורה, וכך לימדונו חזל". כפי שכבר נאמר לימדונו חז"ל בפרקי אבות: "חרב בא לעולם..." אכן יום יום בא חרב לעולמנו כאן בארץ ישראל וגם בגולה. מנגד, שלושה בחורים הושלכו לכלא ללא משפט חודשים על גבי חודשים. אטינגר, סלונים, ומאייר. לא הוגש וגם לא יוגש כתב אישום נגדם כי אין חשד אלימות. על זה הם מנותקים ממשפחותיהם יום ולילה, יום ולילה. לכן הם מאחורי סורג ובריח.

נתבונן ביושר בעצמנו, האם אנחנו, שמתפללים שלוש תפילות ביום, לא שותפים לאותה שאיפה מהפכנית, לא אלימה, אך מהפכנית לחלוטין. מהפיכה רוחנית תרבותית במדינת ישראל. וכי לא על בית המקדש, ומשח בן דוד. ומשפט יהודי תורני, וחזרה בתשובה מלאה, והשראת שכינה בציון בכל אתר ואתר- וכי לא על כל אלה מתפלל כל אחד מאתנו?

האם איננו חולמים וכוספים למדינה שתהיה "ממלכת כהנים וגוי קדוש"? זו תפילתנו ובטחוננו כי יבוא יום ללא כפיה ולחץ – וכל יראו פני מדינת ישראל.

איך שותקים אנחנו כאשר שלושה בחורים צעירים (שיתכן מאד וצריכים חינוך והדרכה, כיצד ליישם שאיפותיהם בדרכים של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום) איך שותקים אנחנו כאשר הם מושלכים בצינוק??

הרי סיפור קמצא ובר קמצא שגרם לחורבן ירושלים ל"ע הוא משום ש " יתבי רבנן ולא מיחו"! כלומר ישבו תלמידי חכמים ומנהיגי ירושלים באותה סעודה ולא מיחו הגיעה העת שרבנן – הן גדולי תורה והן רבני השורה המנהיגים, ימחו ויפגינו כנגד מעשה אכזרי זה.

ומי יודע אולי יחוס ה' אולי ירחם, ואם תוסר החרפה הזו מעל הארץ, בעז"ה לא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו ולא פרץ ולא צווחה ברחובותינו.

"ואם נחרבנו ונחרב העולם כולו מפני שנאת חינם – נשוב ונבנה ויבנה העולם עמנו – באהבת חינם!"

_________________________________________________________

נ.ב: תוכן המאמר נכתב בהתיעצות עם מו"ר הרה"ג הרב דוב ליאור שליט"א, ובהנחייתו.