עולם הפוך

אמציה מתואר כצדיק שעושה את כל אשר כתוב בתורת משה והולך בדרכי דוד אביו ודווקא הוא זה שמפסיד במלחמה נגד יואש מלך ישראל שחוטא ומחטיא את ישראל. גם עוזיה בנו מתואר כצדיק ואעפ"כ ה' שולח בו נגעים. מה פשר דרכי ה' בעניין זה?

הרב משה כהן , ה' באדר ב תשע"ו

מלכים ב פרק יד

אמציה מתואר כאדם צדיק העושה את הישר בעיני ה' כפי שעשה יואש אביו. מלבד זאת מציין הנביא עובדה מאוד ייחודית באותה תקופה ביחס אליו והיא שהוא אינו מכה את בני העבדים אשר הכו את אביו (לעיל י"ב, כא-כב). זאת, רק מפני שכך כתוב בתורת משה אשר ציוה שלא יומתו אבות על בנים ולהיפך. מהלך זה הינו מלא באומץ שכן באותה תקופה אנו רואים שכל מי שעולה לשלטון מוחק את כל זרע הבנים של קודמו. ודאי במקרה של הפיכה ושל מרידה במלכות. 

לעומתו, מלך ישראל יהואש בן יהואחז הינו אדם רשע אשר עושה הרע בעיני ה' ודבק בדרכי ירבעם בן נבט. דווקא מלך זה המתגאה על אמציה, מזלזל בו וממשיל אותו לחוח הפונה לארז, יוצא נגדו למלחמה ומנצח אותו באופן נחרץ. גם עוזיה המלך מתואר כאדם צדיק שעושה את רצון ה' (ט"ו, ג, לד)  ובכל זאת ה' שולח בו את נגע הצרעת.

היכן הצדק האלוקי? מדוע דווקא הרשעים מצליחים והצדיקים סופגים תבוסה ועלבון?

זוהי שאלה גדולה שהתנ"ך מתעסק בה רבות. דומה שהנביא מנסה לתת לנו פתרון לכך לקראת סוף פרקנו, שם נאמר "כי ראה ה' את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב...ולא דיבר ה' למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם..." (כו-כז).

פסוקים אלו נאמרו ביחס לירבעם בנו של יואש שהרשיע מאוד ואף על פי כן ה' זימן בידו לכבוש חזרה את הארץ מידי הארמים. הנביא מעיד כי אע"פ שמצבם הרוחני של ישראל אינו טוב בכל אופן הקב"ה זוכר את הברית, ואהבתו לעם ישראל היא שמחפה על כל הפשעים. זו הסיבה שלמרות רשעותם של מלכי ישראל ה' מצליח בידם בעת הזאת. מלכי יהודה יתמידו במלכותם מאוחר יותר לאחר שמלכות ישראל כבר תיעלם וזה יהיה שכרם. אשר לעוזיה אין פתרון הנראה לעין בספר מלכים, ובכל זאת צריך להאמין בדרכי ה' כי הן נאמנות והוא אינו עושה עוול חלילה. בספר דברי הימים כ"ו חושפים בפנינו את מה שלא גלוי לנו והוא כי צדקתו של עוזיה גרמה לו לגאווה ויתכן כי זו הסיבה לצרעתו. 

מתוך הפרק היומי בתנ"ך באתר הקהל של מכללת הרצוג