מי הם הכותים?

חז"ל רואים בגרים שהביא מלך אשור לשומרון את ראשיתם של הכותים. מה ארע איתם לאורך הדורות וכיצד התייחסו אליהם מבחינת מעמדם ההלכתי?

הרב משה כהן , י' באדר ב תשע"ו

מלכים ב פרק יז, עזרא פרק ד

לאחר שגרש מלך אשור את ישראל משומרון לכל מיני מקומות מחוץ לארץ ישראל הוא הביא אנשים אחרים, גויים, ממדינות שונות והושיבם בשומרון. אותם הגויים לא הכירו כלל את תורת ה' ועבדו ע"ז ולכן ה' שילח בהם את האריות שהיו באותה תקופה כלי הביצוע של הקב"ה כדי להעניש את עוברי דברו.

לאחר פנייתם אל מלך אשור הוא שולח להם כהן שילמד אותם את דיני התורה ושיעביר אותם מעין גיור. אולם, הגיור לא היה מושלם. הנביא מתאר את מצבם בסוף אותה העת כך: "וַיִּהְיוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה יְרֵאִים אֶת ה' וְאֶת פְּסִילֵיהֶם הָיוּ עֹבְדִים גַּם בְּנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ אֲבֹתָם הֵם עֹשִׂים עַד הַיּוֹם הַזֶּה" (מל"ב י"ז, מא).

גרים אלו הם שעיכבו לימים את בניית בית המקדש לאחר הצהרת כורש כמבואר בספר עזרא פ"ד, א - ו. תחילה הם התווכחו עם עולי בבל ותבעו שותפות וכאשר האחרונים סרבו לבקשתם להצטרף עימהם לבניה הוציאו כתב שטנה נגד יושבי יהודה וירושלים.

חז"ל סבורים כי לאחר תקופת הנביאים הם פרשו מע"ז אולם הקפידו רק על תורה שבכתב ואלו הכותים המוזכרים בזמן המשנה.
בתקופת התנאים מצאו להם דמות יונה (כמבואר בחולין ו ע"א) שהתוס' (ד"ה בראש) טוענים שהיא מימי יעקב אבינו מהעיר שכם והיו עובדים אותה ובעקבות כך גזרו על יינם ועל שחיטתם ובאו ר' אמי ור' אסי וקבעו שהם גויים גמורים.

ישנה מחלוקת בין התנאים ואח"כ בין האמוראים האם הם נחשבים גרי אריות או גרי אמת. מה פשר מחלוקת זו האם היא מחלוקת בהבנת המציאות או מחלוקת בהגדרת תנאי הגירות הבסיסיים המגדירים מהי גירות?
נראה שנחלקו במה שמתבקש מהאדם כדי להתגייר. הגמרא ביבמות כד ע"ב דנה בגיור לשם נישואין או גיור משום סכנת אריות באופן שהגיור נעשה שלא לשמה. שורש הדיון שם הוא בשאלה האם מה שחשוב הוא התהליך המעשי של הגיור או בחינת המניע והמוטיבציה לגיור שכן הם מהווים חלק אינטגראלי מהגירות עצמה בתור סימן לאהבת ה'. אהבת ה' היא המבחינה בין זרע אברהם לשאר בני נוח שכן היא המביאה להתמסרות לעבודת ה' ולהאהיב את ה' על אחרים. 
לעניינו קובע ר"ת (בספר הישר תקמ"ב) שיש לחלק בין מצבים בהם הבעיה מסתכמת במניע, למצבים שבהם המניע גורם לכך שגם תהליך הגירות המעשי יהיה לקוי וזה מה שקרה לכותים שלא קיבלו את המצוות במלואן.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך באתר הקהל של מכללת הרצוג