טעמי ברכת האילנות והלכותיה

הרב משה כהן , ב' בניסן תשע"ו

שאלה: מה הם התנאים בהם ניתן לברך את ברכת האילנות הנוהגת בחודש ניסן? האם גם נשים צריכות לברך? מה הדין בברכה זו בשבת?

תשובה: ברכת האילנות מופיעה בגמרא בברכות מג ע"ב במסגרת ברכות הראיה והשבח: אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

הרמב"ם הביא את הברכה בהל' ברכות י, ג וכן פסק השולחן ערוך רכו, א: היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח, אומר... ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה, ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות, לא יברך עוד.

מדברי השו"ע עולה שהתנאי לברכה הוא שיראה בחודש ניסן (וזריזין מקדימים למצוות מראש חודש) אילנות של פרי שיש בהם פרחים (ועדיין לא פירות). הפוסקים נחלקו אם יש צורך בשני עצים לפחות בגלל לשון רבים (כף החיים שם) או מספיק אילן אחד ואין זה אלא על האילנות שבעולם (שו"ת רבבות אפרים ח, עז בשם האגר"מ).

כמו כן, יש שמהדרים שיהיו משני מינים להרבות שבח והתפעלות. ר' עקיבא איגר (כאן על השו"ע) כתב כי אין לברך על עמי ערלה או עצים שניטעו בעבירה בכלאיים. (מנחת יצחק ג, כה; יביע אומר ה, ב).

יש שאיפשרו לברך גם אחרי חודש ניסן (שדי חמד) ואין הגמרא מדברת אלא בהווה, אולם המנהג לא לברך בשם ומלכות אלא רק בחודש ניסן (כף החיים). אף על פי כן אין היא מוגדרת כמצוות עשה שהזמן גרמן ונשים יכולות לברך כגברים כיוון שמדובר בברכת השבח וגם היא תלויה במציאות הפריחה ולא בזמן.

המקובלים הפליגו בחשיבות הברכה מאוד עבור תיקוני הנשמות וראו ערך ביציאה מחוץ לעיר לצורך הברכה (כמבואר גם בגמרא 'היוצא'). עוד הוסיפו שטוב לאומרה במניין ולהוסיף כמה מזמורי תהילים ויחודים (מהר"ח פאלג'י, מועד לכל חי, א, ו).   

בכף החיים כתב שאין לברך בשבת: מחשש שמא יטלטל האילנות או יקח בידו הפרחים להריח בהם או שמא יתלוש. זאת ועוד, על פי דברי המקובלים שבברכה זו מברר ניצוצי הקדושה מן הצומח, יש בזה איסור בורר בשבת. אולם למעשה נקטו בשו"ת יחוה דעת א,א ובתשובות והנהגות א, קמא שמותר לברך בשבתואין לגזור משום טעמים אלו.

למעשה, ראוי להשתדל לראות שני אילנות פרי פורחים החל מראש חודש ניסן על מנת לברך עליהם. יש לוודא שאינם ערלה או כלאיים. גם הנשים יכולות לברך. יש להימנע מלברך בשבת אם אפשר לברך מוקדם יותר מדין זריזים או ברוב העם. כאשר טעמים אלו משתלבים עם הברכה בשבת וכן אין בעיית הוצאה ניתן לסמוך ולברך לכתחילה.