להציב מטרות גבוהות

הרב אליקים לבנון , כ"ז בניסן תשע"ו

יהדות הרב לבנון
הרב לבנון
הרב לבנון

בכל דרך בה בוחר אדם ללכת, צריך הוא להציב לעצמו מטרה גבוהה. לעיתים, אפילו גבוהה מיכולתו. זאת, כדי ליצור לעצמו מרחב פעילות גדול, וארוך טווח. "הרחב פיך – ואמלאהו" מלמדנו הכתוב.

כי מי שפותח פה קטן, נותנים לו בפה משהו קטן, הממלא את פיו. איך מי שפותח פה גדול ורחב, יש לו עבודה רבה למלא פיו, והקב"ה מסייע לו בכך. כך האדם הפרטי, וכך גם בעם ישראל.

שאיפות גדולות הננו שואפים, אין אנו מסתפקים במועט, להיות ככל העמים, להשתלב במרחב וכד'. אנו נושאים עין לעתיד גדול יותר. עתיד בו אנו משמשים מרכז עולמי לכל דבר, כנבואתו של ישעיה בפרק ב': מרכז רוחני ודתי לכל האומות: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים", מרכז הדרכה לאומות: "ואמרו: קומו ונעלה ... ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו", מרכז של שפיטת צדק: "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים" ומרכז של שלום: "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה".

המצב הירוד של עם ישראל בימי ישעיה, לא מנע ממנו להמריא אל העתיד הגדול, ושם לנעוץ את המבט על מגמתו של עם ישראל. אולם, כל חזון לאומי גדול, יוצא אל הפועל על ידי הנפשות הפועלות. ואם הפרט לא יניף את הדגל הפרטי, וינעץ אותו בגובה עליון, גם האומה לא תוכל להתרומם אל מימושה העצמי, ומילוי שאיפותיה העולמיות.

קדושים תהיו! לא פחות מכך! זו הוראתה של התורה. הרמח"ל, בספרו מסילת ישרים, מעביר אותנו בקו עולה, משך עשרים ושישה פרקים. לאחר טיפוס הדרגתי בסולם השלבים, אנו מגיעים לפרק האחרון: פרק הקדושה. והנה, התורה, כאילו בלא הכנה מספקת, מטילה עלינו את הציווי: קדושים תהיו! אכן, זו דרכה של תורה: לשאוף אל רף גבוה גבוה, כדי שתהא המטרה ברורה לעינינו, גם בשלבים ההתחלתיים בדרך.

השאלה העולה, מתבקשת מאליה: להיות קדושים זוהי משימה רוחנית. כיצד נתקרב, נתחיל בדרך, אל המטרה הנכספת? התורה פורשת לפנינו דרך ברורה: זהירות בנושאים שבין אדם לחברו: לא תעשוק, לא תגזול, לא תלך רכיל, לא תשנא, ואהבת לרעך כמוך. זהירות בסוגיות שבינו לבינה: ניאוף ועוד ועוד.

כל אלה, חייבים להיות נר לרגלינו: אם לא נשמור על צניעות בכל אורחות חיינו, צניעות במשכורות, צניעות בלבוש הולם, צניעות בין בני הנוער, לא נוכל לבנות בסיס יציב אשר ממנו נתקדם אל העתיד. העתיד, דורש מאתנו אורח חיים של קדושה, ומשם נעפיל להיות גם אור לגויים.

מתוך העלון "יש"ע שלנו"