לזכרו של הרב יעקב יוסף זצ"ל

הרב אריאל לוי , ב' באייר תשע"ו

אחיי ורעיי

שלוש שנים עברו מאז הסתלקותו של מו"ר הרב יעקב יוסף זצ"ל מאתנו, ביום ב' באייר התשע"ג. ירושה גדולה של דעת והסתכלות נכונה על העולם הותיר לנו הרב יעקב, וכל הרוצה ליטול יבוא וייטול.

ראוי לציין את הקשר החזק שהיה בין עמודי העולם מו"ר הרב מרדכי אליהו והרב יעקב יוסף זצ"ל.  הרב יעקב אהב העריך והוקיר את מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הביא בשיעוריו הרבה מפסקיו, ועמד לימין הרב בימים שרדפוהו על לא דבר.

כשהביאו לרב יעקב חוברת על הרב מיד נישק את תמונתו להראות חיבתו והייתה מונחת על שולחנו.  ידידות מיוחדת הייתה ביניהם. (הרב ע"ה הזכיר את חכם יעקב בפסק שלו על מצה עשירה. אמר הרב ע"ה בדרך מבית הכנסת שדיבר עם חכם יעקב ואמר לו שמכניסים שם חומר כימי מתפיח.)

דרכו של מו"ר הייתה לפתוח בדרשותיו בכבוד אכסניה וכבוד הרבנים. והיה אומר במערת המכפלה "כבוד הרב יעקב יוסף, מגדולי הפוסקים בדורנו"

ובראש השנה התשס"ד שזכינו להסתופף בצילא דמהמנותא והרב נכנס לבית הכנסת בורוכוב בירושלים, היה זה תוך כדי שיעורו של חכם יעקב. הרב יעקב הפסיק באמצע כדי לכבד את מורנו הרב לדבר דברי אלוקים חיים לפני הציבור, והרב אמר לו להמשיך את שיעורו. (ההקשבה ונתינת המקום לאחרים שנהג בהן מורנו הרב הייתה לנו ללימוד עצום.)

בנעימות המיוחדת לו הפליג בשבחו של הרב יעקב ודירבן את הציבור להגיע לשיעוריו.

פעם הגיע הרב יעקב להיכל יעקב לשיעור לווין של הרב. היה זה בשעות קשות כשהיה לוחם מלחמתה של תורה בענייני קדושה וצניעות ורבים יצאו נגדו. הרב הושיבו לידו וחכם יעקב ישב כעבדא קמיה מאריה ושתה בצמא את דברי מורנו הרב ע"ה. (גם סיכם בכתב). בסיום השיעור חיזק אותו הרב ואמר לו "אל תירא עבדי יעקב".

הרב יעקב נלחם מלחמתה של תורה ותמך מאד בבנים האהובים של הקב"ה שמקיימים מצוות ישוב ארץ ישראל, ששמים בראש מעיינהם את דברי הרמב"ן "שנצטווינו לרשת את הארץ הזאת ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה". ידידות והערכה גדולה הייתה בו לרב משה לוינגר זצ"ל והיה מדבר בשבחו פעמים רבות. בצאתו מהשיעורים שמסר במערת המכפלה היה ניגש בקביעות לרב לוינגר ומחליף אתו כמה מילים להראות את חיבתו.

הרב יעקב העריך והוקיר מאד את מו"ר הרב דב ליאור שליט"א והביא מפסקיו בשיעוריו. אחרי שנעצרו הרב יעקב והרב ליאור שיבדל לחיים ארוכים ב"עוון" נתינת הסכמה על דברי אלוקים חיים שנכתבו בספר הקדוש תורת המלך, , הזמין הרב יעקב את הרב ליאור לבית הכנסת בורוכוב להעביר שם שיעור בחשיבות מצוות ישיבת ארץ ישראל. הרב יעקב ישב לצדו של הרב ליאור באהבה ובחיבה, סיכם את דבריו, ולבסוף  והפליג בשבח "מורנו ורבנו הרב דב ליאור" (כלשון הרב יעקב) שעומד על אמיתה של תורה ולא חת מפני איש. אלו הן מקצת זיכרונות שהלב הוצף בהן ביום ההילולא. יש עוד הרבה מה לספר... הלב שותת דם על חסרון הצדיקים המאורות הגדולים.

הלוואי ונזכה להידבק בדרכיהם הקדושות. ה' ינחמנו בכפליים בבניין ציון וירושלים וישיב שכינתו לתוכנו במהרה

test770