בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו

הרב שלמה רוזנפלד , י"א בתמוז תשע"ו

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

בפרשתנו נלמד כלל הנהגה חשוב דווקא מבלעם. הבבלי במסכת מכות אומר: "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו. מן התורה, דכתיב 'לא תלך עמהם', וכתיב ’קום לך אתם'". בכך, ה' נתן לאדם כוח עצום של בחירה, עד כי ה' מסייע לבחירת האדם, ואפילו אם הוא רשע.

ר' צדוק בספרו צדקת הצדיק מראה כי ה' מסייע גם כשזה בניגוד לרצונו, כפי שסייע ביד אליהו להסתתר בנחל כרית, אף שאליהו השתמש במפתח גשמים, נגד רצון ה'. מצד שני, ה' משגיח שהעולם יתנהל בטוב. כיצד מסתדרים שני אלו?

הרמח"ל ב"דעת תבונות" מתייחס לשתי הנהגות הפועלות בעולם במקביל. האחת, הנהגת המשפט, המוכרת לנו כהנהגת שכר ועונש, והשנייה, הנהגת הייחוד. בהנהגת המשפט, הכל מתנהל על פי מעשיו של האדם, ולכן יש בה שכר ועונש. אמנם, יש בהנהגה זאת הרבה שאלות, כי לא בכל מקרה אנו רואים בה את ההיגיון והצדק, הנסתרים מאתנו, והם על פי חשבונו העמוק של ה'.

בהנהגת הייחוד, ה' פועל על פי ייעודים שהוא קבע, להביא את העולם לידי הכרה בייחודו והנהגתו. לכן, יכולים לקרות אירועים שעל פי השכר והעונש, ייתכן שלא היו קורים. כך ביציאת מצרים, ה' החליט ש"בעצם היום הזה" ייצאו ישראל, אף על פי ש"הללו עובדי עבודה והללו עובדי עבודה זרה".

אך מכיוון שזה חלק מהתוכנית האלוקית לקיומו של העולם, חייב להיות עם עובדי ה'. גם ביחס לבחירה יהיה הבדל בין ההנהגות: בהנהגת המשפט, הבחירה של האדם היא גורם מרכזי, וה' מסייע בידו. אך בהנהגה האלוקית, ה' יכוון שהדברים יתנהלו למרות בחירתו של האדם להגיע ליעד האלוקי הסופי.

איך משתלבות שתי ההנהגות? זה חלק מגדולת ה', לקדם את תכניתו אל הייעודים הגדולים תוך כדי התחשבות בבחירת האדם ו"חישוב מסלול מחדש". לכן, בלעם רצה לקלל את ישראל, וה' ניסה למנעו, אך לאור עקשנותו של בלעם, ה' סייע בידו להגיע אל בלק. היעד הסופי של ה', הוא לעזור לישראל, כך שה' התערב בדרך שלו, שדווקא בלעם שהיה שונא ישראל מובהק, הוא יברך אותם. אצל ישראל, ה' קבע שיצאו ממצרים "בעצם היום הזה", לאחר ארבע מאות ושלושים שנה מברית בין הבתרים, וארבע מאות שנה מלידת יצחק.

אך מה יהיה בתקופה זאת, האם הכל יהיה "עבדות" או "גרות" או "עינוי", שנזכרו שם בברית בין הבתרים, זה ישראל קבעו בהתאם לבחירתם, במעשיהם. בימינו, אנו רואים שה' מקדם את הגאולה, בהנהגתו המיוחדת, למרות הסיכויים הקלושים והמציאות הקשה, בהם היה מצוי עמנו. אך צורתה וקצב התקדמותה של הגאולה, תלויים בנו. כבר אמרו חז"‘ל: "זכו – אחישנה, לא זכו - בעיתה", וכן בעוד פרטים רבים של הגאולה. מתוך המעשה של אותו רשע, שהתורה מאריכה לפרט, אפשר ללמוד לקח חיובי גדול, כי הדבר תלוי בנו, ולפי זה גם נזכה לסיוע של ההנהגה האלוקית.

מתוך העלון "יש"ע שלנו"