וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

הרב דב ביגון , ג' בתשרי תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"וכפר אדמתו עמו" (דברים לב מג). מסביר רש"י: יגיעו ימים שהקב"ה יפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהם ושעשה להם האויב – כי הלשון "וכפר" היא לשון רצוי ופיוס. ומה הקשר בין אדמתו לעמו – ממשיך רש"י: "ומה היא אדמתו עמו - כשעמו מתנחמים ארצו מתנחמת. ככתוב 'רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב' (תהילים פה ב)".

נכון לעכשיו, אנו נמצאים בימים הנוראים שהם ימים של התפייסות, ימים של חסד ורחמים ששיאם הוא יום הכיפורים, הוא יום הפיוסים; היום שבו ישראל מיטהרים לפני אביהם שבשמים, כדברי רבי עקיבא "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים שנאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'" (יומא פה ב).

ומתי יזרוק עלינו מים טהורים ונטהר?

בדור של קיבוץ הגלויות: "ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם" – אז – "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם" (יחזקאל לו).

אשרינו מה טוב חלקנו – שאנו זוכים לחיות בדור כזה שרואים עין בעין כיצד רבבות עמך ישראל שבים לארץ ישראל ובתוך ארץ ישראל, מיטהרים ושבים לבתי הכנסת ולבתי המדרשות הפזורים כמעט בכל אתר ואתר, בעוד אויבינו, שעינם צרה בשבות יעקב, תתקיים בהם ההבטחה האלקית "הרנינו גויים עמו" (דברים לב מג) -

כפירוש רש"י: לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל ראו מה שבחה של אומה זו שדבקו בהקב"ה בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבוהו, יודעים היו בטובו ובשבחו.

וזכות זאת של דבקות בעם ישראל ובארץ ישראל תעמוד לנו ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה ונכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"