מלחמה שאפשר לנצח

הרב יניב עבדה , י"ג בחשון תשע"ז

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

"ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" לפי אחת הדעות במדרש הכוונה היא ליום הבר מצווה ונקרא "ביום הגמל" מכיוון שנגמל מיצר הרע שנכנס בו יצר הטוב (ע"פ עץ יוסף ומתנות כהונה) משמע שיצר הרע נכנס קודם ליצר הטוב. ואילו הגמרא בנדרים לב: מתארת את השתלטות היצר הרע על גוף האדם ושם מופיע '"ומצא בה איש מסכן וחכם" זה יצר הטוב' כלומר יצר הטוב קדם ליצר הרע.

גם לכל אדם בעולם עולה שאלה קיומית זו מי קודם אצלי מי "מחזיק" את האדם היצר הטוב או היצר הרע ומה יהיה עם המלחמה ביניהם?

מתוך התשובות בעניין הסתירה אנו מוצאים כמה רמות

1. הזוהר מכנה את שני הילדות שנות ערלה וע"פ הדין המחזיק בשנות ערלה אינה חזקה. כלומר כשהאדם עדין קטן אמנם יצר הרע שולט אך האדם אינו נחשב "בבעלותו" של יצר הרע אלא כאשר האדם נעשה גדול אז נכנס היצר הטוב ומתחילה המלחמה על האדם מי "יחזיק" בו.

2. היצר הרע מכונה (משלי ד' י"ג) "מלך זקן וכסיל" ולשוטה אין חזקה כלל. יוצא מכאן שגם כאשר אדם כבר "נכבש" תחת יצר הרע כל רגע הוא יכול להשתחרר ממנו מכיוון שבכל מצב אין ליצר הרע חזקה על האדם.

3. הגמרא בנדה ל: 'דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו ...ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך... ומלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון שבא לאויר העולם - בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה... ומה היא השבועה שמשביעין אותו - תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה - היה בעיניך כרשע...' וכח זה אע"פ שנשתכח ממנו נמצא עדין בכח באדם וכל מה שצריך האדם הוא להוציא כח זה אל הפועל. כלומר גם אם יצר הרע שולט על האדם שלטון זה הוא חיצוני כי בימי ההריון ניתן בו כח הקדושה שנמצא בו וכל תפקידו של האדם הוא להוציאו אל הפועל.

שלושת מדרגות אלו נמצאות בנו במלחמתנו עם היצר הרע ונותנות לנו כח (אם נאמין בכך) שלא להתייאש.

(מבוסס על הספר מתנה לבר מצווה)