"ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק"

הרב דב ביגון , כ"ד בחשון תשע"ז

הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

רעיון השווא של חלוקת ארץ ישראל בינינו ובין הערבים, הועלה כבר לפני כאלפיים ושלש מאות שנה על ידי בני ישמעאל, כאשר באו לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, שהיה אז ראש המעצמה הגדולה בעולם. אמרו בני ישמעאל לבני ישראל: ארץ כנען שלנו ושלכם – הרי כתוב בתורה "ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם" וכתוב "אלה תולדות יצחק בן אברהם".

ענה להם אחד היהודים הפקחים – גביהא בן פסיסא שמו – הרי באותה תורה כתוב: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות", וגירש אותם מפניו עד בחייו – ולא היה פתחון פה לבני ישמעאל (סנהדרין צא).

נכון לעכשיו. גם היום באים אנשים לפני נשיא ארצות הברית וראשי המעצמות הגדולות, ומעלים לפניהם אותו רעיון נואל של חלוקת ארץ ישראל ח"ו ומביאים הוכחות כביכול שאין לנו קשר למקומות הקדושים.

אילו היו אותם אנשים מחכימים ולומדים את תורת ישראל, היו יודעים שכל התוכניות שלהם הם הבל הבלים, והכול נובע מסירובם של הערבים להשלים עם קיומה של מדינת ישראל, ובמיוחד למה שצפוי לנו בעתיד על פי חזון נביאי ישראל וחכמיו המתארים את שלבי התחייה של העם היהודי בארצו  

שלב ראשון: קיבוץ גלויות "ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם". שלב שני: התעוררות לתשובה גדולה: "וזרקתי עליכם מים טהורים... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה... ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם..."  
שלב שלישי: פריחת הארץ וריבוי אוכלוסין "ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן... ותהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם". ומתוך כך תתגלה אחדות ישראל – "ועשיתי אתכם לגוי אחד בארץ.. ומלך אחד יהיה לכלם".

אמנם הגויים ינסו להתנפל עלינו לגזול מאתנו את הארץ, כמתואר במלחמת גוג ומגוג "בשבת עמי ישראל לבטח… ביום בא גוג על אדמת ישראל". אבל ישראל ינצחו בגדול כנאמר "על הרי ישראל תיפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך".

ואז יתגדל ויתקדש שמו הגדול של הקב"ה "ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה'" (יחזקאל פרקים לו-לט), ולבסוף יבנה בית המקדש השלישי שיאיר לעולם כולו - "כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים". אמנם רבות מחשבות בלב איש ובלב אותם אנשים הרוצים לנשלנו מארצנו ח"ו, אבל "עצת ה' היא תקום", "כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב".

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"