כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל

הרב דב ביגון , י"ט בשבט תשע"ז

לפני מעמד הר סיני מצוה ד' על משה רבינו ע"ה להכין את עם ישראל, באומרו "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי" (שמות יט ג-ד). ראיתם את היחס המיוחד שיש לד' אליכם כי אתם בניו האהובים, לכן נפרע ממצרים מפני ששעבדו אתכם, ובזמן קצר קיבץ אתכם לרעמסס ומשם יצאתם לסכות. ובזמן שהמצרים רדפו אחריכם וזרקו עליכם חצים ואבנים, הענן היה מקבלם ולא פגעו בכם (עיין רש"י שם).

ד' יתברך מגן עליכם ומשתדל בעדכם כי הוא מלך עוזר ומושיע ומגן (מתוך התפילה). "ועתה אם שמוע תשמעו  בקולי ושמרתם בריתי" (שמות יט ה) - אם תקבלו עליכם לשמור את התורה, שבהתחלה זה נראה קשה שכל ההתחלות קשות, אבל בהמשך היא תערב לכם, תהיה מתוקה, ולא עוד אלא "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ".

תהיו חביבים עלי מכל העמים וחיבתכם תהיה ניכרת לעין כל. כל האנושות תכיר שאתם "בני בכורי ישראל" ואהובים עלי (רש"י שם), "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש - תהיו בעלי השפעה עולמית ותתקיים בכם ההבטחה לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה"

נכון לעכשיו ד' מצוה למשה "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (שמות יט ו) רש"י מפרש: לא פחות ולא יותר. דהיינו אלו תמצית הדברים שישראל כולם, נשים וגברים, צריכים להשמיע להם. ולא רק קודם מעמד הר סיני, אלא בכל דור ודור, עלינו ללמוד ולדעת ולהכיר מה הוא עם ישראל, שד' יתברך אוהב אותנו בכל מקום ובכל זמן, כפי שאנו מברכים יום יום "הבוחר בעמו ישראל באהבה".

וככל שנשמור את בריתו על ידי לימוד וקיום התורה הקדושה ונלך בדרכיו, נכיר יותר ויותר את זהותנו וייעודנו המיוחדים לנו כעם סגולה "ממלכת כהנים וגוי קדוש", ולא רק אנו נכיר בכך אלא כל באי עולם יכירו בעם ישראל כעם ד' ית' "בחר בנו מכל העמים ונתן לו את תורתו" (ברכת התורה) לתקן את העולם במלכות שדי. ומתוך כך "וכל בני בשר יקראו בשמך... ויקבלו כולם את עול מלכותך ... והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד" (מתוך עלינו לשבח).

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"