קצין דתי בגדוד מעורב – היתכן?!

הרב איתי הלוי , כ"ב באדר תשע"ז

דעות חיילים. למצולמים אין קשר לידיעה
חיילים. למצולמים אין קשר לידיעה
צילום: עצמי

לאחרונה פורסם כי גורמים בצה"ל בחרו במג"ד דתי, שלמד במכינה קדם צבאית, כדי לפקד על גדוד מעורב של לוחמים ולוחמות.

כמי שלומד ומלמד בבית המדרש של אותה מכינה אני חש צורך להתייחס לנושא זה כדי למנוע מכשלה מן הציבור ומן החיילים והמפקדים שיידרשו לשאלה זו.

נעשה את החשבון בצורה פשוטה: מלחמה שיש בה עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם הרי זו מלחמת מצווה [רמב"ם הלכות מלכים ה א]. השותף במלחמה זו מקדש את השם ברבים ומביא ברכה לעם ישראל. יחד עם זה, לתורה יש הגדרות ברורות כיצד צריך להיראות מחנה ישראל בשעת מלחמה: "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך".

אם מחנה ישראל אינו מקיים את ההגדרות הללו באופן מובנה ושיטתי [ולא רק בגלל מעידה כזאת או אחרת של אדם פרטי] המלחמה מאבדת את ערך הקדושה שלה ומתרוקנת מתוכנה החיובי, וכדברי הרמב"ן בהוספות לספר המצוות: "המצווה הי"א היא שנמנענו בצאתנו למלחמה על האויבים מכל דבר רע כגון... גילוי עריות, שהן עבירות הגורמות סילוק השכינה ויהיה סיבה להפיל ישראל בחרב לפני אויביהם שנאמר... 'כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע' ".

בנים ובנות המשרתים יחד בתפקידי לחימה תוך כדי חיכוך נפשי ופיזי מתמיד עוברים על איסורי תורה מפורשים בעצם הימצאותם במסגרת זו. על דבר זה אין עוררין בעולם הרבני. ממילא ברור שאדם המפקד על אותה מסגרת עובר בעצמו על איסורים אלה ואף מכשיל בהם את כל המשרתים תחת פיקודו. אם אותו מפקד מוגדר כאדם דתי הבעיה אף חמורה יותר, שכן בעצם מילוי תפקידו הוא נותן 'הכשר' לעבירות אלה ומצייר למראית עין כאילו אין סתירה בין שירות כזה לבין חיי תורה ומצוות. נמצא שבמעשה זה ישנו גם מימד חמור של חילול השם.

יתירה מזו, במקרה שלנו ניכר בעליל שגורמים בצבא משתמשים באותו קצין כמעין 'סמל' על מנת להכשיר כלפי הציבור את השירות בגדודים המעורבים. זו הסיבה מדוע, לצערנו, יש מי שדואג להוציא לתקשורת ראיונות של אותו קצין בהם הוא מגבה, כביכול, את המהלך, תוך הדגשה שזהו קצין שחונך במוסדות דתיים ומתגורר בסביבה דתית.

במצב זה שנוצר, חובה על כל מי שמקננת בקרבו דאגה כנה לקדושת ישראל, למדינת ישראל ולצבא ההגנה לישראל לומר את האמת בפה מלא: גדודים מעורבים של לוחמים ולוחמות נוגדים את ערכי הצניעות והטהרה, פוגעים בעם ישראל, ומפריעים למאמץ המלחמתי של צה"ל. אין כל אפשרות לחייל הרוצה לשמור על אורחות התורה והיהדות להתגייס לגדודים כאלה וכל שכן שאין לו כל יכולת או היתר לפקד עליהם.

אין זה משנה אם אותו מפקד נמצא לפני התפקיד וצריך להחליט האם לקבלו או שהוא נמצא כבר בתוך התפקיד וצריך להחליט האם לפרוש ממנו. בכל מקרה מוטל עליו להימנע מכל שותפות במסגרת מעורבת זו ולפרוש מכל תפקיד הקושר אותו אליה. וכשם שקיבל שכר על הדרישה כך יקבל שכר על הפרישה.

בברכת 'חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו'