אשרי הדור שמנהיגו עושה תשובה

הרב דב ביגון , ב' בניסן תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

קרבן חטאת בא לתקן ולכפר על קלקולים וסיבוכים של אנשים שונים, מהפשוטים שבעמך ישראל ועד ראשי ומנהיגי האומה. התורה מונה שלושה מנהיגים. הכהן הגדול, אשר משפיע בברכותיו, בתפילותיו ובעבודתו על האומה, אבל כאמור יכול לחטוא, ככתוב "ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ויקרא ד ג).

כשהכהן הגדול חוטא, אשמת העם היא, כי הם תלויים בו לכפר עליהם ולהתפלל בעדם ונעשה מקולקל (עיי"ש רש"י). הסנהדרין, ככתוב "ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל" (ויקרא ד יג), כפירוש רש"י: עדת ישראל: אלו סנהדרין, שטעו להורות את האסור שהוא מותר ועשו הציבור על פיהם. והמלך, המנהיג המדיני, ככתוב "אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות ה' אלוקיו אשר לא תעשנה בשגגה ואשם".

רש"י, בהתייחסו לנשיא שמקריב קרבן חטאת ומתוודה על קלקולו, אומר "אשר נשיא יחטא" - לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט עליה.

נכון לעכשיו, אשרי דורנו שזכינו לעצמאות מדינית ויש לנו הנהגה מדינית ובראשה עומד ראש ממשלה, אשר עליו מוטלת האחריות להנהיג את המדינה בטוב במעלה הדרך לגאולה השלמה, ואשרי הדור שראש הממשלה ייתן על לבו את הטעויות שעשה הוא או אלה שלפניו וימצא דרך לתקן אותן. בין הנושאים שעומדים על סדר היום הלאומי מצוי התחום המדיני והחברתי.

בנושא המדיני – יש להתמודד עם הסכנה המאיימת על מדינתנו מצד הערבים מבית ומחוץ. יש לחזק את הקשר והזיקה של העם לארץ ישראל כולה, לחזק את ההתיישבות ולבטל כל תוכניות ומחשבות הזויות של הקמת מדינה ערבית בארץ חיינו ח"ו.

בנושא החברתי – יש לחולל שינוי ממשי ומהותי בחינוך הניתן לילדי ישראל. יש לחנך לערכים, לאידיאלים, להיות בני אדם טובים התורמים לכלל ישראל. ואין לך דרך נכונה ואמתית לטהר את האווירה החברתית כיום, וגם את התא המשפחתי - אלא על ידי חיזוק הזיקה ליהדות באהבה ובאמונה.

על אלו צריך המנהיג המדיני, דהיינו ראש ממשלתנו, לתת את לבו ולתקן את הטעון תיקון, ומתוך כך תהיה לו סיעתא דשמיא ותתקיים בנו הבקשה: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה" (מתוך התפילה).

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"