ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה

הרב דב ביגון , ז' באייר תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט יח). אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה.  חז"ל, בבואם לפרט את המצוה מביאים את הסיפור על גוי שרצה להתגייר ופנה להלל הזקן שילמדו את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה ואידך זיל גמור" (שבת לא. תרגום: מה שעליך שנוא אל תעשה לחברך, וזו היא כל התורה כולה והשאר הוא פירוש מאמר זה, לך ולמד).

כפירוש רש"י - כל המצוות הנאמרות בתורה נכללו בזה. וכדברי הרמח"ל במסילת ישרים על החסיד האוהב את השי"ת, שכל עניינו לגרום נחת רוח לקונו: על ידי "שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם, בגוף, בממון ובנפש: בגוף, שיהא משתדל לעזור לכל אדם במה שיוכל ויקל משאם מעליהם... לסייע לחברו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו נזקים כל מה שיוכל, ובנפשו - שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו... מה שהוא יודע שאם יעשהו לחברו הוא מקבל נחת רוח ממנו, כל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל, ובכלל זה רדיפת השלום בין כל אדם לחברו" (עיין מסילת ישרים פרק יט).

נכון לעכשיו, אכן, הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" הוא לא רק עניין פרטי או עניינו של אותו הגר המקבל הדרכה מהלל הזקן, אלא שכל מגמת התורה והיהדות להיות בן אדם טוב. עניין הטוב בעולם המתגלה על ידי האדם כפרט, הוא עניינו של עם ישראל בכללותו לדורותיו. עניינו של עם ישראל לקדש שם שמים בעולם, דהיינו לגלות את אור השי"ת – שהרי גוי גדול וקדוש אנחנו עם נשמה מיוחדת כדברי הרב קוק זצ"ל:

"עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה" (אורות קלט). וככל שאנו צועדים במעלה הדרך של תחיית האומה לגאולה שלמה, יותר ויותר יתגלו נשמתם ואורם של ישראל, והאנושות כולה תכיר ותוקיר ותכבד את עם ישראל, שכל עניינו ומהותו להאיר את אור השי"ת בעולם – כהמשך לקריאתו של אבי האומה, אברהם אבינו, אשר קרא בשם ד' אל עולם, קריאה ההולכת הנמשכת מאז ועד היום ולנצח.

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"