להרים על נס את אהבת חינם

הרב דב ביגון , כ"ה בתמוז תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

משנכנס אב ממעטים בשמחה, "כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות" (או"ח שו"ע תקמט, מ"ב). לכן חורבן בית המקדש נוגע לא רק לעבר הרחוק אלא גם להווה, למציאות העכשווית, כדברי חז"ל "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו", דהיינו, סיבות החורבן ותוצאותיו הן כאן ועכשיו.

על סיבות החורבן אנו למדים מחז"ל "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בהם שנאת חינם" (יומא ט ב). וכל זמן שהבית השלישי לא נבנה, עדיין מקננת בתוכנו הסכנה הנוראה של שנאת חינם שעלולה להתפרץ אם לא נתאמץ וניזהר ונשכיל לבלום אותה באיבהּ על ידי ריבוי אהבת חינם, על ידי שנקיים סור מרע ועשה טוב – להרבות במחשבות, בדיבורים ובמעשים שיביאו אהבה, אחווה, רעות ואחדות בישראל.

נכון לעכשיו, דורנו הוא בבחינת תשובת המשקל לשנאת חינם שהביאה עלינו את החורבן והגלות. לכן עלינו להרים על נס את אהבת חינם, לכל עם ישראל ולכל פרט מישראל, כדברי הרב קוק זצ"ל "ביותר צריכה אהבה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז... להבחין שעם כל זה רוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו להסתכל במאור הפנימי של כנסת ישראל שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר גם בנפש הנסוגה מאד אשר סרה הרבה מדרך ד' " (אורות קמח). עלינו ללכת בדרכיו  של אהרון הכהן אשר יום הזיכרון שלו חל בראש חודש אב. עליו נאמר "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה".

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"