נגילה ונשמחה בישועתו

הרב דב ביגון , י"א באב תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

רק ימים מספר מאז תשעה באב - שבו התאבלנו על החורבן והגלות, על מצב הפירוד שלנו מארצנו ומבית מקדשנו, שכל פירוד מביא עצבות ואבלות - וכבר אנו עוברים למציאות של התחברות ואחדות בט"ו באב.

זה יום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה, ושבט בנימין הותר לבוא בקהל; יום שכלו מתי המדבר, וחזר הדיבור למשה רבנו; יום שביטלו את המחסומים שהקים ירבעם בן נבט בדרך לירושלים והעם יכול היה לעלות לירושלים; יום שתוקנה ברכת הטוב והמיטיב על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה; יום שפסקו לכרות עצים למזבח; יום שהולכים ומוסיפים בלימוד התורה בלילות; יום שבו בנות ישראל יצאו לחולל בכרמים במטרה להשתדך ולהקים בתים נאמנים בישראל.

ואכן נאמר על ט"ו באב שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שהוא יום סליחה ומחילה (עיין תענית ל א). כי כל מקום שיש בו תשובה מאהבה, חיבור ואחדות, ישנה שמחה. כדברי הרב קוק זצ"ל: "כשהאדם שב מאהבה מיד מתנוצץ עליו אור ההויה של עלמא דיחודא (עולם הייחוד) שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לתבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו" (ארות התשובה יב ה).

נכון לעכשיו גם דורנו משול לט"ו באב הסמוך לט' באב. רק לפני דור היה עם ישראל בשיא הגלות והצרות בשואת אירופה הנוראה. ולא עברו אלא שנים מעטות (שלוש שנים מתש"ה עד תש"ח) וקמה מדינת ישראל - מהמצב הנורא של הפירוד הגלותי ותוצאותיו, למצב הנפלא של גוי אחד בארץ. מבירא עמיקתא לאגרא רמא. עלינו להכיר בחסדי ד' יתברך ובטובותיו על דורנו, כפי שאנו שמחים וטובי לב בט"ו באב, שהוא יום התחברות והתייחדות של הכלל והפרט – ולצאת במחול כמחולן של הצדיקים, כדברי חז"ל "עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן. וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר: 'ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה ד' קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו" (ישעיהו כה ט; תענית לא)

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"