אור האורות

הרב אריאל לוי , א' באלול תשע"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

אם חשוך ואין אור, גם אם אדם נמצא במרחבים עם נוף מרהיב, הרי שהוא לא רואה אותם. ממילא הוא אינו נהנה מהיופי והפאר וההדר, מהנוי ומזיו העולם.

אם חשוך ואין אור, עלול אדם למעוד בקלות,  או לא למצוא את מחוז חפצו, את היעד שאליו הוא צריך להגיע.

אם חשוך ואין אור, עלול האדם ליפול בדעתו,  להיבהל או להיחלש, גם אם כל הטוב שבעולם נמצא אצלו.

ואם כך בגשמיות, כל שכן ברוחניות.

"טובים מאורות שבראם אלוקינו". "ראה הקב"ה שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור".

חסד עשה עמנו הקב"ה ששתל בתוכנו צדיקים שבדעתם הקדושה ובהשגותיהם הנשגבות מאירים לארץ ולדרים עליה אורה של תורה בגדולה ובהרחבה. כמה עלינו להודות ליוצר המאורות ששתל בתוכנו בין מובחרי הצדיקים את מרן מאור ישראל הרב ראי"ה קוק זצ"ל,  שלזוכים ולומדים ומעמיקים בתורתו הקדושה הוא כמו פוקח עיניים עיוורות ומזכה אותנו בהסתכלות עילאית, אחרת לגמרי מזו הרווחת בעולם. הרב פותח בפנינו שערי אורה של תורת ארץ ישראל. מאיר לפנינו אור תורת הגאולה, וגם אורה של עבודת ה' האישית של כל אחד.

כל ניסיון של אנשים כערכינו לתאר את ענקיותו של מרן הראי"ה זצ"ל,  לא יתחיל להגיע אפילו למקצת דמקצת גדולתו. עם זאת עלינו להודות לה' שזכינו לדעת  שתורתו קיימת בעולם. להודות לה' שזכינו לאורו המאיר בדורות אלה. (שמעתי פעם שהחוזה מלובלין היה נותן שבח והודאה לה' יתברך כל יום במשך 15 שנה על שהוריד לעולם את נשמתו של סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זי"ע. וממנו נלמד). כמה מוטל עלינו לנסות לאור באור תורתו ככל האפשר.

מן הראוי ביום הילולת מרן הראי"ה זצ"ל להביא את תפילתו הזכה של הצדיק הירושלמי מו"ר המקובל הרב יוסף לייב זוסמן זצ"ל ולנסות ללמוד ממנו את היחס הנכון שאמור להיות לנו כלפי המאור הגדול והקדוש הראי"ה קוק זצ"ל : "רבש"ע! עשה נא בזכותו של אותו צדיק אוהב ישראל סנגורן של כל ישראל המליץ הגדול צדיק יסוד עולם איש האלוקים קודש הקדשים בוצינא קדישא אספקלריא המאירה מלאך ה' צבאות רבן של כל ישראל נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק.

קדוש עליון גאון הגאונים התנא האלקי תנא דידן תנא ירושלמאה חסיד שבכהונה אביר הרועים  הארז שבלבנון כאחד מן הראשונים נזר ישראל וקדושו מופת הדור והדרו מרנא ורבנא חסידא קדישא ופרישא מושלם בכל המעלות ומדות טובות קדוש ישראל אביהן של ישראל רכב ישראל ופרשיו הגאון האמתי הצדיק החסיד והעניו האמתי רב האי גאון מרא דכולא תלמודא עמוד התורה והיראה קדוש וטהור מרחם אמו, קדוש ה' ונורא, מעולם לא הסתכל באשה, גאון הקבלה מנהיג הדור וקברניטו רשכבה"ג אשר אין לספר כל שבחיו כי הרבה וידוע לכל וכו' רועה ישראל אדמו"ר מרן רבינו הקדוש הגה"ק וכו' ה"ה אוצר התורה והחכמה והיראה והחסידות טהור עיניים אוצר הקדושה והטהרה בעל נפש אצילה איש האשכולות אוצר נחמד אוצר האוצרות ידיד ה' ועמו הגאון הנודע לשם ותהילה כבוד קדושת שם תפארתו וכו' רבינו אברהם יצחק הכהן הגדול קוק זצ"ל לחיי העוה"ב זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן".

עוד עלינו להודות לה' שזכינו לחזות בפניו הטהורות של נכד מרן הראי"ה זצ"ל  הרב אליהו שלמה רענן הי"ד שבפשטותו הגדולה הסתיר את ענקיותו וגדלותו והיה מדבר עמנו כאחד האדם. כלי מלא וגדוש בתורה ויראה, ואהבת הארץ מופלאה. האיר את עירנו הקדושה חברון באורו הייחודי. הרב רענן נרצח בערב ראש חודש אלול השבוע לפני 19 שנה ע"י ערבי ארור ימ"ש. דמיו זועקים מן האדמה לנקמה ממלכתית מכובדת וגדולה, "והשב לשכיננו שבעתיים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך ה'. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהלתך". במהרה בימינו אמן.