די להשתלחות ברבותינו

הרב אריאל לוי , ה' באלול תשע"ז

מעשה שהיה במו"ר איש האמת הרב יעקב יוסף זצ"ל. פעם אחת כשמסר שיעור בהלכות שבת בבית הכנסת ברוכוב בירושלים, מישהו שאל שאלה ומדבריו השתמע זלזול במרן הראי"ה קוק זצ"ל.

הרב יעקב, שהיה ענוותן, עדין וזהיר מאוד בכבוד הבריות, פנה מיד לאותו אדם בחריפות ואמר לו את לשון מרן הקדוש רבי יוסף קארו שפסק בשולחנו הטהור (יו"ד סימן רמ"ג סעיף ו' ובהמשך בסעיף ז'): "עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנאותן. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והוא בכלל כי דבר ה' בזה"!

"מי שהעידו עליו שביזה תלמיד חכם אפילו בדברים (אפילו שלא בפניו) בית דין היו מנדין אותו ואין מתירים לו עד שירצה החכם שנדוהו בשבילו. ואם ביזה את החכם לאחר מותו בית דין היו מנדין אותו והם מתירים לו משיחזור בתשובה"

ואמר מו"ר חכם יעקב זצ"ל בתוך שיעורו לאותו אדם בנוכחות כל התלמידים שכעת הוא בנידוי עד שיחזור בתשובה!

ללמדנו דוגמה אישית עד כמה צריך להיזהר בתכלית הזהירות שלא לבזות תלמיד חכם!!

ועוד מעשה בדרשן כישרוני אחד שביזה בדברים את הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ובאו כמה מתלמידי הרצי"ה לביתו ואמרו לו נוסח של נידוי כדין המבזה ת"ח המבואר בשו"ע.

חודש אלול. כולנו רוצים לחזור בתשובה. לבבות נפתחים. נשמות ישראל מלאות צמאון להתקרב לאבינו שבשמיים. "הכול חפצים ליראה את שמך ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש".

בחסדי ה' אנחנו רואים התחזקות עצומה בתורה וביראת שמיים טהורה. אמונת חכמים, התמדה בתורה מתוך מסירות נפש עם התחזקות באהבת ארצנו הקדושה ובמסירות ליישובה ולבניינה כפי הדרכת תורתנו הקדושה.

ב"ה יש גם הרבה קירוב לבבות ביננו לבין אחינו האהובים החרדים לדבר ה' ועין טובה.  אך משום מה, מצא נשיא מועצת החכמים של ש"ס  דווקא בזמן זה להוציא לעז ודיבה. אולי היה מן הראוי שיקיימו הוא וסיעתו בעצמם "קשוט עצמך תחילה", ולפני הביקורת על אחרים יהרהרו לפחות בתשובה (אם עוון מסירת ארצנו הקדושה אינו נחשב אצלם לעוון. אם מסירת נשק לאויב בהסכם אוסלו לא נחשב אצלם לעוון אפילו שכתוצאה ממנו נרצחו יהודים רבים אז לפחות על עוון ביזוי תלמידי חכמים והשתלחות פרועה כאחד הריקים בהשוואתו אותנו ואת רבותינו ל"עמלק"? לא פחות מזה! אין כסאו של הקב"ה שלם עד שיימחו הכיפות הסרוגות מן העולם! זוכרים? )

במשך הזמן ייחלנו שאותו חכם שפער פיו יחזור בתשובה ויביע התנצלות על דבריו הנוראים והאיומים. ייחלנו שחבריו חכמי מועצת החכמים יימחו בפניו על דברים בזויים אלו.

התפללנו שלא יסתלק מן העולם לפני שיחזור בתשובה.

והנה לאחרונה אנו שומעים שוב שהחכם הנ"ל התבטא בפומבי ואמר "כל הקוק (הרבנים) - קוקואים" ואף אחד אינו מוחה!!

לא מיבעיא שהחכם הזה מבזה תלמידי חכמים אלא גם תלמידיו למדו מסגנון דבריו להשתלח בגדולי תורה אמיתיים (עיין ערך אייל עמרמי שהשתלח פעם אחר פעם כאחד הריקים במו"ר הרב דוב ליאור שליט"א.עיין ערך שלמה בניזרי שהשתלח ברב אורי שרקי וקרא לו מעל גלי האתר "שותפו של עמלק"). 

אם תלמידיו של חכם שלום כהן אוהבים אותו באמת, אם שומעי לקחו שיושבים בקהל ושותים את דבריו חפצים בטובתו, מדוע שלא ירחמו עליו ויאמרו לו: ילמדנו רבנו מה מבואר בשו"ע על המבזה תלמיד חכם? ואם אין לו למבזה תלמיד חכם חלק לעוה"ב, מדוע שכת"ר יאבד וישרוף במו ידיו את כל עמלו בתורה במשך שנים רבות??