יום הדין לאור פרשת האזינו

הרב יניב עבדה , ד' בתשרי תשע"ח

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

בפרשת האזינו מופיע הפסוק "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" ומקשה ר' ישראל מסלנט מה השבח של הקב"ה שאינו עושה עוול הרי כל אדם "פשוט" משתדל לא לעשות עוול?

ועונה כי כאשר אדם נשפט הרי שהוא נשפט על מעשיו שלו וכך הוא מקבל את גזר דינו. לגזר דין זה ישנן השלכות גם לסביבתו אולם מערכת המשפט אינה שוקלת שיקול זה.

לעומתם הקב"ה, כאשר הוא שופט אדם אם בגלל העונש שאמור לקבל האדם אנשים אחרים שלא מגיע להם צער שייגרם בעקבות אותו העונש האדם לא יקבל את העונש. רק כאשר כל המעגלים של האדם "מגיע" להם את הצער שייגרם בעקבות אותו העונש יקבל האדם את העונש שמגיע לו.

יש המסבירים בכך את הפעולה של הברכה של הצדיקים שהרי בכך שהצדיקים מודעים למה שקרה לאדם העומד לפניהם והם מצטערים בצערו ממילא לא "מגיע" לצדיקים צער זה וממילא מתבטלת הגזירה על האדם.

בעלי המוסר לקחו רעיון זה להינצל ביום הדין בכך שאדם ירבה משימות (ש"ייפגעו" אם אדם זה ייענש) או ירבה רעים שיצטערו בצערו אם ייענש וממילא לא יגיע העונש לאדם בגלל שרבים תלויים בו.

רעיון דומה מופיע אצל בית הלוי בדרשותיו (דרוש טז) שזהו עניין המשפט עצמו של ראש השנה.

"הענין דכמו דהאדם פועל בעצמו ע"י מעשיו ועושה בעצמו טבע שני' להשתוקק לזה שעשה מכבר כן פועל במעשיו בכל העולם כולו ואם עושה עבירה מגביר כח של אותו העבירה והתשוקה לזו העבירה בכל העולם... אפי' עושה בצינעא בינו לבין עצמו מ"מ ע"י המשכו אחרי התאוה מגביר כוחה של זו התאוה עד שמשריש זה בטבעו של העולם להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהי' מקודם ולא לבד באדם אלא גם בכל הברואים השפלים פועל כן, כי כן יסד מלכו של עולם שכל השפלים יהי' טבעם נמשך אחרי מעשה האדם..." 

כלומר כל אדם בשעת החטא שלו הוא גם משפיע על כל העולם הן לטוב והן למוטב וממילא כל מעשה שלו גורר תגובות שרשרת... ממילא בראש השנה הדין אינו רק על מה שעשה אלא גם על ה"השפעה הסביבתית" שלו. (ממילא מובנים דברי הרמב"ם על הקושיה איך אנו רואים שצדיקים מתים הרי הם נכתבים לחיים ועונה הרמב"ם שזה תלוי בשיקול של אל דעות הרי כי ההשפעה הסביבתית של האדם אינה ידועה אלא לקב"ה).

ממשיך בית הלוי כי תשובה יכולה לעקור לא רק את המעשה הרע אלא גם את ההשפעה הסביבתית וממילא ביום הכיפורים אדם חוזר למעמדו ללא השפעת החטא (גם ההשפעה הסביבתית).

בעומדנו לפני ראש השנה נזכה לראות את כל מעשינו שהינם משפיעים מעבר לתחומינו הצר ולקבל אחריות כל כל העולם  ובכך אנו ממליכים את ה' בראש השנה.