הדוד המיוחד!

הרב נתנאל יוסיפון , י"ג בחשון תשע"ח

אימו של החזון איש (שיום פטירתו חל ב- טו' חשוון), הרבנית רשא לאה, התגוררה בסוף ימיה בבני ברק. פעם אחת, לא חשה בטוב, וביתה הרבנית קנייבסקי באה לבקרה. האם אמרה לביתה, שהיא מתפלאת על כך שבנה החזון איש אינו מגיע אף הוא.

כשחזרה הבת הביתה, סיפרה על כך לאחיה החזון איש. מיד פתח החזון איש בריצה מהירה לעבר בית אימו. למרות שהיה כבר אדם קשיש, הוא רץ כל כך מהר עד שלא יכלו להשיגו (בית אימי עמ' 161).

סיפור זה מבטא את דקדקנותו של החזון איש במצוות כיבוד הורים. ואכן, החזון איש היה קודם כל איש הלכה. מדקדק גדול היה בהלכה, ואף חידש שדקדקנות בהלכה היא ערובה ליראת שמיים. הוא סבר, שבעת קושי והתלבטות יכול גם אדם שעבד על מידותיו, לחזור ולהימשך אחד המידות הרעות ולסטות חלילה מעבודת ה', אך מי שיחנך עצמו להיות נאמן לצו ההלכה ולדקדק בה, יסייע לו הדבר גם בשעת מבחן.

שתקן גדול היה החזון איש, ולא נשא במשרה ציבורית רשמית כמו רב או ראש ישיבה. רוב חייו ישב והגה בתורה בהתמדה גדולה לבדו או בחברותא עם תלמידים צעירים, אך תורתו פרצה החוצה ובסוף ימיו הוכר כגדול הדור. דמותו היא סמל ומופת לכך שאמת גדולה סופה לפרוץ החוצה ולרומם את סביבותיה.

זכות גדולה הייתה לו בכך שנטע נטיעות של תורה בישוב היהודי המתחדש בארץ. לפיכך, הלך לגור בבני ברק, כדי להביא תורה גם לישוב החדש בארץ. היה גם מהפוסקים, שסללו דרך בעניין מצוות התלויות בארץ, ובשאלות ההלכתיות שהתחדשו עם שובינו לארצנו.

ועוד עניין מיוחד אפשר ללמוד מדמותו. החזון איש לא זכה לילדים, אך הוא היה חלק ממשפחת קרליץ הענפה. משפחה מפוארת זו הצמיחה גדולי תורה רבים. בני משפחתו התבטלו בפני גדלותו התורנית, וחלקם ממש מסרו בידיו את חינוך ילדיהם. ואכן, זכה החזון איש וחינך וגידל בתורה את אחייניו כמו – הרב חיים גרנמן זצ"ל, ויבדל"א הרב חיים קנייבסקי שליט"א ועוד.

כך זכה ממש וגידל את בית החזון איש, אשר הם ותלמידיהם הולכים בדרכו, ועד היום יש מהם אשר נקראים על שמו בשם – החזון איש'ניקים'. עניין ייחודי זה מזכיר את אשר נאמר על אברהם בפרשתנו.

בעת שה' רוצה להפוך את סדום, נאמר: " וה' אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם... יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט..."

ה' בא להפוך את סדום, ומה הקשר לאברהם? למה ה' חייב לגלות לו זאת?

התשובה נאמרת במפורש בתורה – אברהם הולך להפוך לעם, שיהיה אחראי על ברכת כל העולם. אברהם הולך להיות אחראי על כל העולם. וכיצד הוא יגיע לכך? הוא יחנך את ביתו ומשפחתו ללכת בדרך ה'.

וכאן ישאל השואל – הרי אברהם יחנך רק את משפחתו ולא את כל העולם?

אמת, אך מתוך החינוך למשפחתו, חינוך שהולך להינטע לדורות, תקרין בסוף המשפחה על כל העולם. כך נהג החזון איש, עבודתו הפנימית, שאותה גם השריש בליבות בני משפחתו וחוג תלמידיו, הפכה אט אט לעבודה שמקרינה על כל העם היהודי.

נתחזק בעז"ה בעבודת החינוך האמיתית והפנימית לנו ולבני משפחתנו, ומתוכה נזכה שיתברכו בעמינו כל גויי הארץ!