ממי כדאי להתברך?

הרב נתנאל יוסיפון , ל' בכסלו תשע"ח

יהדות הרב נתנאל יוסיפון
הרב נתנאל יוסיפון
צילום: יח"צ

השד"ה, הלא הוא הרב חיים שאול הכהן דוויק היה מגדולי המקובלים ורבה הראשי של ארם צובא (ההילולא שלו – ד' טבת). אהב מאד את ארצנו הקדושה, ומאז שעלה אליה, סירב לעוזבה בכל מחיר.

פעם, חלה בעיניו, ובני ביתו הפצירו בו לצאת לחוץ לארץ על מנת לקבל טיפול טוב, שלא היה בנמצא בארץ. הרב סירב לצאת מהארץ, ולכן נותח בעיניו בארץ. הניתוח נכשל והרב התעוור. כשהתעורר מהניתוח והודיעו לו שיישאר עיוור כל ימי חייו, אמר: "הכול היה כדאי, ובלבד שלא לעזוב את ארצנו הקדושה אפילו לשעה אחת".

עוד מספרים על גודל ענוותנותו, שפעם אחת הגיע רבי יואל מסאטמר לבקש את ברכתו. השד"ה לא הבין את כוונתו של הרבי מסאטמר, וחשב שהרבי הוא זה שחפץ לברכו. לפיכך, כפף השד"ה את ראשווהכניסו בין שני ידי הרבי מסאטמר. בירך רבי יואל את השד"ה, ומיד כופף את ראשו לקבל ברכה מהשד"ה.

משיצאו מהמקום, אמר הרבי מסאטמר למקורביו – "מאדם שמתייחס לקבלת ברכה ולהענקת ברכה באותו האופן – כדאי להתברך ממנו". (הסיפורים מתוך 'חכמה מקדם').

קשר פנימי עמוק יש בין שני הסיפורים. הרב קוק זצ"ל אומר(מידות ראיה, גאווה): "מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מליבו יזכה לאהבת ארץ ישראל. האוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לשנוא את הגאווה". את מעלתה של ארץ ישראל, יכול לראות רק אדם שהוא בביטול מוחלט לה', שהרי במבט חיצוני היא נראית ארץ ככל הארצות, אבל מי שמחפש את התוכן הפנימי והאלוקי בעולם, הרי הוא רואה את מעלתה בכך שהיא ארץ שהאלוקות מתגלה בה. לשם מבט פנימי זה חיוני להיות אדם עניו הבטל לה'.

אדם כזה המחפש את המבט הפנימי מוכן אף לוותר על מאור עיניו החיצוני, כי הוא מחובר למאור העיניים הפנימי, המצוי בארץ ישראל שעליה נאמר "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה...". כזה היה יצחק אבינו, שכהו עיניו, אך מבטו הפנימי היה מבטו של מי שלא יצא מהארץ לעולם.

ואף יוסף הצדיק, שהוכרח לצאת מהארץ, אך דבק בה מרחוק בכך, שהעיד על עצמו תדיר שהוא עברי, כי נגנב מ"ארץ העברים", ועל כך אמרו רז"ל – "יוסף שהודה בארצו, נקבר מארצו". וזכה לשמור על עיניו, ומכח זה זכה שמעלתו שעין רעה לא שלטה בו, בן פורת יוסף... עלי עין".

ובימים אלו חוגגים אנו את חנוכה, החג מדברי חכמים שאומרים בו את ההלל, כי זהו נס שאירע בארץ ישראל (השווה מגילה יד.). ובחנוכה, זוכים אנו לכח הראיה הקדושה המתבטאת בכך ש"הנרות הללו קודש הם... אלא לראותם בלבד".

ויהי רצון, שנזכה להיות אנשי פנים הרואים רק אור וטוב מתוך ביטול לה', ובזכות זאת נזכה וננחל את הארץ בשלמות ובקדושה!