בזכות נשים צדקניות

הרב יעקב הלוי פילבר , כ"ז בשבט תשע"ח

יהדות הרב יעקב הלוי פילבר
הרב יעקב הלוי פילבר
צילום: ערוץ 7

נשים צדקניות לא רק בהתנדבות להקמת המשכן עמדו הנשים על הגובה, כשאנו עוקבים אחר פעילותה של האשה במקרא אנו מוצאים שבמקרים רבים היא עולה בתפקודה על הגבר והכרעתה היא שהיתה נכונה. והנה כמה דוגמאות:

כשראתה שרה את ישמעאל מצחק עם יצחק היא דורשת מאברהם: "גרש האמה הזאת ואת בנה!" הדרישה הזו אינה מקובלת על אברהם ככתוב: "וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו".

והנה במחלוקת הזו הכריעה ההשגחה העליונה כמו שרה ככתוב: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" ופרש"י: "מלמד שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות" על מה היה הויכוח בין אברהם ושרה? מסביר "החפץ חיים" שאברהם אבינו ראה את החברות של ישמעאל ויצחק חברות טובה ורצויה, כי הוא קיוה שיצחק יעדן את פראותו של ישמעאל, לא כך חשבה שרה, לדעתה עד שיצחק יעדן את ישמעאל, ישמעאל יקלקל את יצחק, כי השפעה השלילית על הילד חזקה יותר מההשפעה החיובית, והויכוח הזה היה עתיד לקבוע את אופיה של האומה, ועמדתה של האשה כאן היתה הנכונה.

גם בויכוח בין יצחק ורבקה על מקומו של עשו בתפקודה של האומה הישראלית, כשיצחק מועיד לעשו את הדאגה לחלק החומרי של האומה ויעקב ידאג לחלק הרוחני בלבד, והחלוקה הזו לא היתה מוסכמת על רבקה, וגם כאן ההשגחה העליונה הכריעה כדעתה של רבקה, והברכות שנאמרו ברוח הקודש ניתנו לבסוף ליעקב ולא לעשו כדעתה של רבקה.

את עמידתה על הגובה של האשה רואים אנו גם בגלות מצרים, בעוד הגברים מתייאשים מן הגאולה ואומרים: לשווא אנו עמלים, ועמדו וגירשו את נשותיהם. הייתה זו מרים הקטנה שעמדה והוכיחה את אביה שגזרתו קשה משל פרעה עד שבזכותה עמדו והחזירו את נשותיהם (סוטה יא ב) וכך גם המיילדות שעמדו במסירות נפש על קיומו של העם היהודי ולא זו בלבד שלא שמעו לגזירת פרעה אלא "ותחיינה את הילדים", שהיו מביאות מזון ומים מבתי העשירות ונותנות לעניות והן מחיות את בניהם (שמו"ר א). ולא בכדי אמרו חז"ל (ילק"ש שיה"ש תתקצ"ג): "בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים".

את אמונתן הבלתי מעורערת של הנשים בגאולה אנו רואים גם במאורע המסופר בתורה: "ותקח מרם הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות" ושאלו על כך במדרש (מכילתא): "וכי מנין להם לישראל תופים ומחולות במדבר? אלא הצדיקים היו מובטחים ויודעים שהמקום עושה להם נסים עם יציאתן ממצרים והתקינו להם תופים ומחולות". וכמובן שהכוונה היא לנשים הצדקניות וכך פרש"י: "מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"ה עושה להן נסים והוציאו תופים ממצרים".

ועמידתן על הגובה של הנשים היתה לא רק במצרים אלא גם בלכתם במדבר, כמו שמובא במדרש (תנחומא, פנחס ז): "אותו הדור הנשים היו גודרות מה שאנשים פורצין שכן את מוצא שאמר להם אהרן פרקו נזמי הזהב (שמות לב) ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן שנאמר ויתפרקו כל העם וגו' והנשים לא נשתתפו במעשה העגל, וכן במרגלים שהוציאו דיבה וישובו וילינו עליו ועליהם נגזרה גזרה שאמרו לא נוכל לעלות אל העם (במדבר יג) אבל הנשים לא היו עמהם בעצה שהרי כתיב למעלה מן הענין כי אמר ה' להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש וגו' איש ולא אשה על מה שלא רצו להכנס לארץ, אבל הנשים קרבו עצמן לבקש נחלה ותקרבנה בנות צלפחד ולכך נכתבה פרשה זו סמוך למיתת מרים שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים".

(ז) כֵּ֗ן בְּנ֣וֹת צְלָפְחָד֘ דֹּבְרֹת֒ נָתֹ֨ן תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ אֲחֻזַּ֣ת נַחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ אֲחֵ֣י אֲבִיהֶ֑ם וְהַֽעֲבַרְתָּ֛ אֶת־נַחֲלַ֥ת אֲבִיהֶ֖ן לָהֶֽן: [במדבר פרק כז] אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות לב) פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן שנאמר ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו' והנשים לא נשתתפו עמהן במעשה העגל וכן במרגלים שהוציאו דבה (במדבר יד) וישובו וילינו עליו את כל העדה ועליהם נגזרה גזירה שאמרו לא נוכל לעלות אבל הנשים לא היו עמהם בעצה שכתוב למעלה מן הפרשה (שם /במדבר/ כו) כי אמר ה' להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה איש ולא אשה על מה שלא רצו ליכנס לארץ אבל הנשים קרבו לבקש נחלה בארץ לכך נכתבה פרשה זו סמוך למיתת דור המדבר שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים. [במדבר רבה פרשה כא ]  

אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, לבני ישראל אין כתיב כאן אלא לבית ישראל: ואכן משיח בא לישראל ביוזמת הנשים: – בנות לוט - רחל ולאה - תמר - רות ובועז - בת שבע