הילולת בעל 'פרי הארץ' – ראש עליית החסידים

הרב אברהם מלמד , א' באייר תשע"ח

יהדות הרב אברהם מלמד
הרב אברהם מלמד
צילום: אלבום משפחתי

היום ראש חודש אייר הוא יום היירצאייט וההילולא של האדמו"ר הצדיק רבי מנחם מנדל מויטבסק בעל "פרי הארץ" מי שעמד בראש עליית החסידים לארץ ישראל לפני כ- 250 שנה.

הרב מנחם מנדל מויטבסק היה מגדולי אדמו"רי החסידות בדורו ומגדולי תלמידיו של המגיד רבי דב ממזריטש והוא אשר שלח אותו להפיץ את החסידות במחוז רוסיה וליטא. ושם השפיע על אלפי יהודים להיות חסידים ועובדי ה'. כבר בילדותו זכה לראות את הבעל שם טוב שהעיד עליו שהוא "טוב" ובעל ענווה. רבי מנחם מנדל דאג גם להטבה גשמית ליהודים רבים וגם לימד אותם את הדרך לעבודת ה' בדרך החסידות.

כרודף שלום בתוך עם ישראל היה לרבי מנחם מנדל מויטבסק צער גדול מהמחלוקת בין המתנגדים לחסידים והוא אשר ניסה ליזום פגישה עם הגאון מווילנא כדי להציג לפניו את דרך החסידות ולהראות לו שאינה סותרת את דרך התורה מצוותיה והלכותיה, שזה היה חששם של המתנגדים שהחסידים מדגישים את הכוונה וההכנות ונוטשים את קיום המצוות המעשיות. הוא הלך לפגישה זו יחד עם בעל התניא אך הפגישה לא יצאה אל הפועל כי הגאון מווילנא לא רצה לפוגשם, שלא יתפרש כאילו הוא מסכים לדרך החסידות. לימים אמר 'הצמח צדק' מלובביץ' לתלמיד הגאון מווילנא רבי חיים מוולוז'ין בעל 'נפש החיים' שהתנגדות הגר"א לחסידות איזנה את החסידים.

כעבור זמן גברו כיסופיו של רבי מנחם מנדל מויטבסק לארץ ישראל ובשנת תקל"ז הוא עלה עם 300 חסידים לארץ ישראל. ובעצם ויתר על מעמדו כרבם של אלפי חסידים ברוסיה על מנת להיות רב של קהילה קטנה בארץ ישראל. כמחליפו הוא מינה את רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא הרבי הראשון של חב"ד שהפך לרבם של חסידי רוסיה הלבנה במקומו של הרבי מויטבסק. אגב מהערכה הגדולה של חסידי חב"ד כלפיו נקראים על שמו שני אדמו"רי חב"ד האדמו"ר השלישי 'הצמח צדק' והרבי האחרון רבי מנחם מנדל שניאורסון.

בארץ התגוררו רבי מנחם מנדל מויטבסק וחסידיו בטבריה והניחו את התשתית והיסוד ליישוב החסידי בארץ ישראל. הם המשיכו לגור בארץ למרות תנאי העוני הקשים שהיו באותה תקופה וחשו זכות גדולה להיות בארץ הקודש.

רבי מנחם מנדל מויטבסק דגל באחדות ישראל ובקירוב לבבות ואף השיא את בתו לבנו של הרב אלבועפיה הרב הספרדי במקום. מפורסמת אמרתו המופיעה במכתביו בסוף ספרו "פרי הארץ" שאין להתלוצץ מעוזבי תורה ואין לקללם ומי שעושה כן מפריש עצמו מן הכלל להיות פרטי, ואין לו השפעת הברכה מכלל ישראל, ומי ששומע לדבריו ינעם ויהיה לו שפע ברכה מכנסת ישראל בגשמי ורוחני.

פטירתו של הצדיק הרבי מנחם מנדל מויטבסק בדיוק בראש חודש אייר החודש של תקומת ישראל בדורנו סימלית מאד שכן הוא האיר את ניצני הגאולה הראשונים של שיבת ישראל לארצם לפני 250 שנה ומתוך עליה זו ועוד עליות שהיו באותה תקופה, כעליית תלמידי הגאון מווילנא, הלך וגבר האור של הרצון והשתוקקות העם לשוב אל ארץ אבותיו, עד שהגיע לשיאו בתנועה הציונית לפני יותר ממאה שנה ובהקמת מדינת ישראל בה' אייר התש"ח.

שני דברים אפשר ללמוד באופן מיוחד מדרכי חייו שיכולים  להיות נר לרגלינו בבניין עם ישראל בארצו:

א. הדבקות בארץ ישראל והעליה אליה למרות התנאים הקשים שהיו אז בארץ והדרכים שהיו בחזקת סכנה.

ב. רדיפת השלום והאחדות בתוך עם ישראל שכולנו נטה שכם אחד לעשות רצון אבינו שבשמים.

נזכה ללמוד מדרכיו וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל להמשך הגאולה השלמה, במהרה בימינו.