יקבל עליו עול מלכות שמים תחילה

הרב דב ביגון , י"ט באב תשע"ח

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

פרשת 'ואתחנן' ופרשת 'עקב', שתיהן קשורות זו לזו. בעוד שבראשונה הנושא המרכזי הוא קבלת תורה מן השמים וקבלת עול מלכות שמים בקריאת 'שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד', בפרשת 'עקב' הנושא המרכזי הוא קיום מצוות ד' יתברך בכלל, ובארץ ישראל בפרט, כדברי חז"ל: "אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע' - כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות" (ברכות ב ב).

האמונה בד' אלוקינו שהוא ד' אחד, והחיוב לאהוב אותו, ללמוד את תורתו, קודמת לקיום מצוות, שהן כבר התפרטות של אותה אמונה, כשם שהשורשים והגזע קודמים לענפים שבעץ. אין זה אומר שאין לקיים מצוות ח"ו כאשר האמונה עדיין לא נלמדת ולא ממלאת את כל ישותנו, אדרבה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל יש להבחין בין הכללים לפרטים.

כאשר האדם מקיים מצוות ואינו חדור באמונה הרי זה חסרון ומתגלה מצב של "והיה להם דבר ד' צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם" (ישעיה כח ג). התורה האחת נהפכת לחתיכות חתיכות, ריבוי של פרטים ללא קשר אחדותי, ואז מופיעים משברים, כדברי חז"ל "בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא" (סוף מס' סוטה, ועיין 'התורה הגואלת' שיחות הרצ"י זצ"ל חלק א קנד).

נכון לעכשיו, הרב קוק זצ"ל, הרֹא"ה והרועה הנאמן של דורנו וכל הדורות שבאים אחריו  - שהעמיק להתבונן בשורשי המשברים הפוקדים את דורנו, דור עקבתא דמשיחא - מלמדנו מה הם התיקונים הנצרכים לא רק להתגבר על המשברים, אלא גם להתרומם לקומות הנוספות שעם ישראל הקם לתחיה עובר ויעבור בעזרת השי"ת, ובהתייחסו למשבר הרוחני, המוסרי והדתי הפוקד אותנו, ותיקונו, הוא כותב: "החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה, איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת..." (אורות התשובה ד י).

לימוד האמונה וחיזוקה, דהיינו קבלת עול מלכות שמים, הוא הדבר הנצרך ביותר בדורנו. ומתוך כך, בסבלנות אין קץ, גם נגיע לקיום המצוות באהבה, כדברי הרב זצ"ל: "אנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקשור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה" (שם ד י).

ואכן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בנו וממשיך דרכו של הרב זצ"ל, פעל כל הימים ללכת בדרך של חיזוק האמונה, קיום המצוות באהבה ובאמונה, ומתוך כך נזכה בע"ה לאור חדש על ציון.

מהמצפה לישועה שלמה ולנחמה שלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"